PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI / II KIERUNEK
w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
w roku akademickim 2016/17
Informacje dla Studentów

 

Studenci, którzy planują przeniesienie z innych uczelni w Polsce do Instytutu Psychologii UWr bądź studia na psychologii w ramach II kierunku, powinni do dnia 31.07.2017 r. (po zakończeniu sesji letniej) do Instytutu Psychologii UWr (ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław) dostarczyć następujące dokumenty:

1. Podanie do Prodziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych  ds. studenckich i relacji z otoczeniem, dr hab. prof. UWr Witolda Jakubowskiego, zawierające umotywowaną prośbę o zgodę na przeniesienie/studiowanie II kierunku - psychologii.

2. Zgodę Dziekana Wydziału Uczelni kandydata, który zgadza się na przenosiny lub studia na II kierunku.

3. Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ocen uzyskanej w toku studiów (w przypadku II kierunku średnia co najmniej 4,5).

4. Zaświadczenie z Dziekanatu, że student na przyszły rok akademicki 2017/2018 ma status studenta.

5. Karta zaliczeń i egzaminów z punktami ECTS (obowiązuje studentów, którzy się przenoszą).

6. Dodatkowo: dokumenty potwierdzające zainteresowanie psychologią, działalność społeczną studenta - wolontariat, koła naukowe, uczestnictwo w konferencjach itp.

UWAGA:


Na psychologię w roku akademickim 2017/2018 zostaną przyjęci (w ramach przeniesienia/II kierunku) studenci z najwyższą średnią ocen, aktywni i zainteresowani psychologią, którzy dostarczą komplet dokumentów w terminie.

Informacje dotyczące przenosin i drugiego kierunku można uzyskać w Instytucie Psychologii po zakończeniu sesji poprawkowej ok. 15.09.2017 r., w Sekretariacie IPs, ul. Dawida 1, p. 36, Wrocław, tel (0-71) 367 18 14 lub w Dziekanacie WNHiP, ul. Szewska 48, Wrocław, tel. (0-71) 375 22 23.