dr hab. Alicja Senejko prof. UWr

alicja.senejko@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 16 MD
Zakład Psychologii Rozwoju

Kierownik - Zakład Psychologii Rozwoju

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

- opracowanie programu dla dwóch tzw. modułów, „specjalizacyjnych”: 1/ Szanse i zagrożenia rozwoju w adolescencji;  2/Psychologia konfliktów społecznych; prowadzenie wykładów na w/w modułach;
- opracowanie i wygłoszenie wykładu monograficznego: 1/ Trud istnienia czyli o  psychologicznych aspektach wybranych problemów egzystencjalnych człowieka (15 g.);          
- wykładowca Podyplomowego Studium Psychologicznego Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami; wykładowca Podyplomowego Studium z Psychologii Zarządzania, zajęcia z zakresu kierowania konfliktami społecznymi.

- udział w opracowaniu specjalności Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży


LICZBA WYPROMOWANYCH MAGISTRÓW

- ponad 100 wypromowanych magistrów

PROWADZENIE SEMINARIUM DOKTORANCKIEGO

-  prowadzenie seminarium doktoranckiego dla 3 doktorantów


Informacje biograficzne

KONSULTACJE  w semestrze letnim 2021/2022

środa 16.00 -17.00 (w trybie hybrydowym)
 
 
 

Badania naukowe

Dr hab. Alicja Senejko prof. UWr – psycholog rozwoju oraz psycholog społeczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ujęcia funkcjonalno-czynnościowego obrony psychologicznej oraz opartego na tym ujęciu modelu rozwoju po traumie. Jest też współautorką modelu postaw do globalizacji. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących obrony psychologicznej podmiotu, rozwoju osobowości i tożsamości człowieka w ciągu całego życia, znaczenia obron psychologicznych dla rozwoju i sposobów reagowania na traumatyczne wydarzenia oraz wpływu procesów globalizacji na funkcjonowanie i rozwój człowieka.

Opublikowała 60 artykułów, w tym 9 publikacji zagranicznych, dwie monografie, redagowała 3 prace zbiorowe (w tym współredagowała dwa tomy Polish Psychological Bulletin). Uczestniczyła aktywnie w 22 międzynarodowych konferencjach oraz 32 krajowych.

 Opracowała 3 Kwestionariusze: PSPDQ i PSPDQ1 -R (w wersji dla młodzieży i dorosłych) do szacowania zagrożeń i obron psychologicznych oraz ZOG - do szacowania zagrożeń i obron globalizacyjnych. Jest też współautorką kolejnych 2 narzędzi badawczych: Kwestionariusza Sądów Osobistych (KSO)(z K.Lachowicz-Tabaczek), diagnozującego czynniki podmiotowe i społeczne uzależnień młodzieży oraz Kwestionariusza „Świat- Ja” (KŚJ)(współautor Z.Łoś), do diagnozy ustosunkowania wobec globalizacji. Jest też autorką (ISI3) oraz współautorką (ISI4 oraz ISI5) adaptacji polskiej kwestionariusza ISI (Identity Style Inventory),szacującego style tożsamości w/g modelu M.Berzonsky'ego. Opracowała również wraz ze swoimi doktorantkami Ankietę kwestionariuszową DAR diagnozującą podmiotowe i społeczne uwarunkowania reagowania na traumatyczne wydarzenia życiowe.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP, Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, European Association for Research on Adolescence (EARA), oraz International Society for the Study of Behavioral Development (ISSBD).
 

Od 1992 roku prowadziła konsultacje, coachingi i warsztaty psychologiczne dla wielu firm i instytucji. Jest też założycielką Centrum Rozwoju Po Traumie W ZGODZIE. 

W Instytucie Psychologii UWr kieruje Zespołem badawczym nt Psychologii Traumy. Badania ukierunkowane są na wyłonienie podmiotowych i społecznych uwarunkowań nieadaptacyjnych, adaptacyjnych oraz prorozwojowych reakcji na traumatyczne wydarzenia życiowe.


Seminarium magisterskie

W ramach seminarium magisterskiego prowadzony będzie podstawowy blok problemowy:

Szanse i ograniczenia rozwoju po traumie doświadczonej w okresie dzieciństwa,dorastania lub dorosłości. Charakterystyka braku adaptacji potraumatycznej oraz specyfika adaptacyjnych form reagowania dzieci, młodzieży i dorosłych na traumy różnego rodzaju.  Rola rozwojowego wymiaru obrony psychologicznej w rozwojowym radzeniu sobie z traumą. Czynniki genetyczne, osobowościowe oraz wsparcie społeczne a rozwój po traumie.

W związku z tym, że prof.UWr Alicja Senejko kieruje Zespołem badawczym nt Psychologii Traumy, oczekuje, że magistranci wybiorą temat z w/w bloku tematycznego i wykorzystają do swoich badań również metody autorstwa lub współautorstwa Alicji Senejko.