baner


Rekrutacja trwa do końca lutego 2021!
CZAS TRWANIA STUDIÓW
Tylko 2 semestry! Łącznie 240 godzin zajęć.
 
REKRUTACJA TRWA DO lutego 2021!
Wpisowe 0 zł! Zostało już niewiele czasu. Nie czekaj Zapisz się on-line! > > >
 
ADRESACI STUDIÓW
Studia przeznaczone są m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, specjalistów pracy socjalnej i pracowników opieki społecznej, pracowników opieki zdrowotnej: pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników opieki paliatywnej, pracowników administracji publicznej rządowej i samorządowej, animatorów, osób zainteresowanych działalnością aktywizującą seniorów (kluby, domy kultury), wolontariuszy, indywidualnych opiekunów i asystentów osób starszych.
 
KONTAKT
tel. +48 71 367 18 14

urszula.mazur@uwr.edu.pl


kadra

mgr Henryk Andruszko

instruktor teatralny, współtwórca spektakli, aktor, fotograf-filmowiec, dokumentalista.  Pracuje od 2006 roku w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu - Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej jako instruktor kulturalno – oświatowy. Organizuje i prowadzi imprezy kulturalno-oświatowe na terenie i poza DPS. Zajmuje się animacją czasu w zakresie spotkań z ciekawymi osobami, prezentacji słowno-muzycznych, pogadanek, inscenizacji, turniejów, wycieczek krajoznawczych. Pracował m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej jako terapeuta i prowadził m.in. pracownię teatralno-muzyczną. W ramach arteterapii prowadził warsztaty teatralne i zajmował się arteterapią, silwoterapią, choreoterapią, terapią zajęciową, przygotowaniem i organizacją wystaw fotograficznych  oraz  prezentacji audio-wizualnych.

mgr Rafał Bakalarczyk

magister politologii o specjalności polityka społeczna. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Dalarna Hogskolna w Falun (Szwecja). Doktorant na Wydziale i Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie kończy rozprawę na temat wsparcia rodziny z niesamodzielną osobą starszą. Prowadził wykłady w Interdyscyplinarnej Szkole Promocji Zdrowia Seniorów przy Collegium Civitas w ramach Programu ASOS. W przeszłości Stypendysta Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz sekretarz redakcji naukowego pisma „Problemy Polityki Społecznej" a także „Pisma Dialogu Społecznego. Dialog". Autor samodzielnych raportów oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych a także komentarzy eksperckich w mediach w zakresie polityki społecznej, zwłaszcza senioralnej, rodzinnej, dotyczącej niepełnosprawności ubóstwa i wykluczenia oraz opieki długoterminowej. Współautor książek, m.in.: „Z godnością jesień życia”. Uczestnik spotkań Komisji Ekspertów ds. Osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W swej działalności społecznej i aktywności badawczej podejmuje zwłaszcza problematykę opieki nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji a także różnych wymiarów wykluczenia osób starszych.

dr Helena Cesarz

muzykoterapeutka. Pracownik Zakładu Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, współzałożycielka Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich, kierownik  Podyplomowych Studiów Muzykoterapii. Autorka ponad 40 publikacji naukowych (współautorka trzech publikacji). W Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego prowadziła muzykoterapię z pacjentami psychotycznymi oraz psychogeriatrycznymi; w Szpitalu Wojewódzkim im. J. Babińskiego oraz w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca „Medinet” - z chorymi na serce; w ZOZ dla Szkół Wyższych - z niepełnosprawnymi ruchowo; w DPS - z osobami starszymi.

dr Aleksandra Chybicka-Myszka

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Specjalista pracy z ciałem, głosem oraz psychologii sportu. Od lat prowadzi zajęcia i warsztaty związane z radzeniem sobie ze stresem i pracą z ciałem w tym różnego rodzaju treningi oddechowe, relaksacyjne i wyobrażeniowe. Specjalizuje się także w ruchowych zajęciach z pogranicza tańca i choreoterapii.  Prowadzi autorskie, grupowe treningi mentalne dla sportowców oraz trenerów, instruktorów oraz rodziców zawodników. Uczestniczy w pierwszym w Polsce certyfikowanym szkoleniu terapii stresu i traumy Somatic Experiencing. Współpracuje z wyższymi uczelniami (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu), prowadzi zajęcia z choreoterapii, technik relaksacyjnych, treningu mentalnego, radzenia sobie ze stresem w sporcie, diagnozy i pracy psychologicznej z zawodnikiem oraz psychologii rozwoju w sporcie. Wciąż szkoli się i pogłębia wiedzę z zakresu terapii tańcem i ruchem, pracy z ciałem oraz psychologii sportu. Dodatkowo prowadzi zajęcia tanecznej Zumby, tańczy Pięć Rytmów oraz biega półmaratony.

dr Urszula Dębska

Dębska
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka lub współautorka ponad 100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, m.in. dotyczących osób starszych. Od wielu lat wolontarystycznie współpracuje z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Od kilku lat współuczestniczy w badaniach osób starszych uczestniczących w trwających po 9-miesięcy Treningach zdrowotnych. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi zajęcia fakultatywne o osobach starszych.

dr Magdalena Gruza

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Hospicjum Bonifratrów Św. Jana Bożego we Wrocławiu oraz Ośrodka Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie. Autorka lub współautorka 8 publikacji naukowych dotyczących m.in. osób u kresu życia. Od 6 lat prowadzi szkolenia dla pracowników kadr medycznych w zakresie poszerzania ich kompetencji rozumienia sytuacji osoby przewlekle chorej, starej, cierpiącej oraz sposobów radzenia sobie z zaistniałymi trudnościami.

dr Tomasz Frąckowiak

Frąckowiak
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor publikacji z zakresu psychogerontologii. W 2010 roku obronił doktorat pt. „Poczucie jakości życia osób długowiecznych w kontekście cech osobowości, doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia”, który poświęcił psychologicznej charakterystyce osób 90-letnich i stulatków. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy UWr., a także zajęcia z zakresu psychologii starzenia się dla studentów 4 i 5 roku psychologii w Instytucie Psychologii UWr. 

mgr Diana Frontkiewicz

lekarz, doktorantka Uniwersytetu Medycznego, rezydentka w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Laureatka wielu międzynarodowych konferencji studenckich. W dotychczasowej pracy koncentruje się głównie na badaniach dotyczących poczucia jakości życia. Szczególnie interesuje się psychologią społeczną i wykorzystaniem zaawansowanych technologii w celu zapewnienia kompleksowej opieki dla osób starszych i chorych. Współpracuje z Politechniką Wrocławską w projektach wykorzystania robotyki społecznej w psychologii i medycynie.

dr Dagmara Łupicka–Szczęśnik

Łupi
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka i współautorka publikacji naukowych o tematyce profilaktycznej, prowadzenia warsztatów dotyczących rozwoju osobistego z wykorzystaniem różnorodnej literatury. Od roku akademickiego 2013/2014 słuchaczka specjalizacji biblioterapeutycznej w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Od czerwca 2013 r. członkini zespołu badawczego Edutainment (kierownik zespołu i złożonego projektu do NCN – dr Ewa Jurczyk – Romanowska Instytut Pedagogiki UWr.) zajmującego się zagadnieniami związanymi z projektowaniem i badaniem gier dla osób starszych. Od września 2014 r. członkini zespołu badawczego GENEO zogniskowanego na badaniu znaczenia genealogii w wychowaniu rodzinnym.

dr Magdalena Kapała

Kapała
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Zakładu Psychologii Rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia doktoranckie na UWr. w zakresie psychologii oraz studia podyplomowe w Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego nabywając kompetencje pedagogiczne. Pracowała jako wolontariusz opiekując się dziećmi z autyzmem, uczestnicząc w ich rehabilitacji, jako psycholog szkolny oraz jako opiekun i animator osób starszych. Ogólny obszar jej zainteresowań naukowych to: psychologia osobowości, psychologia rozwoju, a także psychologia duchowości i religijności. Interesuje się również filozofią, zwłaszcza egzystencjalizmem i personalizmem.

dr Barbara Kobusińska

kobu
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy akademickiej, wielokrotna stypendystka na Uniwersytecie w Wiedniu. Główne zainteresowania to psychologia rozwoju człowieka, kryzysy rozwojowe, psychopatologia rozwoju. Od wielu lat zajmuje się kształceniem psychologicznym muzykoterapeutów (w Akademii Muzycznej we Wrocławiu). W ramach pracy na kilku studiach podyplomowych (m.in. Muzykoterapia, Terapia pedagogiczna, Wspomaganie rozwoju) prowadziła ponad 150 prac dyplomowych, w tym też dotyczących problematyki osób starszych.

dr Joanna Kowalska

doktor fizjoterapii. Pracownik naukowy w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej oraz w Zakładzie Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Chorobach Wewnętrznych AWF. Specjalizuje się w fizjoterapii osób starszych.

Bianka Lewandowska

Bianka
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się psychologicznymi problemami związanymi z cielesnością człowieka, uwarunkowaniami zdrowia somatycznego i zdrowego odżywiania się. Autorka 30 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty poświęcone profilaktyce, psychodietetyce i komunikowaniu się, skierowane m.in. do pracowników służby zdrowia i opiekunów osób niepełnosprawnych, a także poradnictwo w obszarze zmiany nawyków zdrowotnych i radzenia sobie z chorobą somatyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.

dr Małgorzata Malec–Rawiński

doktor nauk humanistycznych, pedagog, andragog, gerontolog. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka ponad 35 publikacji naukowych. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z przedmiotu „Wybrane problemy gerontologii społecznej” oraz „Education for ageing”. Jej obszarem badawczym jest starość i starzenie się m.in. prowadziła badania wśród polskich seniorów emigrantów w Szwecji w ramach dwukrotnego post doc stypendium, uzyskanego z Instytutu Szwedzkiego (SI). Uczestniczyła w realizacji projektów „Iskry. Regionalna współpraca seniorów” oraz „Iskry II. Aktywni Seniorzy - Edukacyjny Wolontariat Seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS”. Dwukrotnie koordynowała projekty realizowane w Uniwersytecie Trzeciego Wieku finansowane z UE, Grundtvig. Współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, prowadząc wykłady oraz realizuje projekty międzygeneracyjne ze studentami pedagogiki.

mgr Urszula Rutkowska

magister pedagogiki. Psychoterapeuta, pedagog – andragog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2003 roku pracuje na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim - w projekcie „Warsztaty andragogiczne na drodze do samorozwoju” prowadzi zajęcia dotyczące rozwoju osobistego. W ramach wolontariatu pracuje jako psychoterapeuta w projekcie „Bezpieczny Senior” we Wrocławskim Centrum Seniora.  Posiada wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej.

dr hab. prof. UWr Maria Straś–Romanowska

Stras
  • profesor Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • kierownik Studiów Podyplomowych z Psychogerontologii,
  • kierownik Zakładu Psychologii Osobowości w Instytucie Psychologii UWr.
Autorka ponad 100 publikacji naukowych, dotyczących głównie zagadnień osobowej kondycji człowieka oraz jakości życia. Do ważniejszych publikacji należy rozdział w podręczniku akademickim Psychologia Rozwoju Człowieka, poświęcony problematyce rozwoju człowieka w okresie późnej dorosłości. Stale współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.dr hab. prof. AWF Joanna Szczepańska–Gieracha

profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej w Medycynie Zachowawczej i Zabiegowej. Pracuje także w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym. Zajmuje się psychoterapią osób starszych oraz wsparciem procesu leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji, psychoterapią indywidualną i grupową osób niepełnosprawnych ruchowo i z zaburzeniami psychosomatycznymi oraz problemami  długoterminowej hospitalizacji oraz rehabilitacji osób starszych.

mgr Jarosław Serafin

pulmonolog, internista. Specjalizuje się w chorobach wieku starczego, pracuje m.in. w Poradni Psychogeriatrycznej Jana Pawła II w Ścinawie.

mgr Izabela Sztela

neurologopeda, terapeuta metody integracji sensorycznej. Specjalizuje się w metodach usprawniania mowy osób starszych z problemami neurologicznymi. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli „ANED” oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli „PROTOTO”.

dr Walentyna Wnuk

doktor nauk humanistycznych, animator, andragog. Od 20 lat zajmuje się wspomaganiem rozwoju osób starszych. Wieloletni kierownik Wrocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Autorka ponad 30 publikacji z obszaru andragogiki, geragogiki. Jest promotorem i inicjatorem Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Dolnym Śląsku, których program umożliwia ludziom dojrzałym aktywne i niezależne życie, potwierdzając zasadność idei całożyciowego rozwoju człowieka. W roku 2006 wyróżniona Nagrodą Miasta Wrocławia za pracę na rzecz ludzi potrzebujących oraz Złotym Medalem Uniwersytetu Wrocławskiego. Uhonorowana została również Medalem Edukacji Narodowej. Obecnie pełni funkcję doradcy Prezydenta Wrocławia ds. seniorów.

dr Magdalena Wnuk-Olenicz

doktor nauk humanistycznych. Andragog, edukator osób starszych. Od dziewięciu lat współpracuje z seniorami w ramach realizowanych warsztatów biograficznych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Uczestniczy w projektach edukacyjnych adresowanych do osób starszych (m.in. udział w projekcie „Wrocław dziękuje swoim stulatkom”, projekt międzynarodowy „Co-housing and Social Housing for Elder’s Reactivation”). Jest członkiem zespołu „Biografia i badanie biografii”. Od 2005 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. z andragogiki, elementów gerontologii, gerontologii społecznej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

dr Dominika Woźniewska-Żol

doktor nauk prawnych. Autorka opracowań z zakresu prawa pomocy społecznej. Od 2001 r. współpracownica organizacji pozarządowych zajmujących się rzecznictwem na rzecz osób doświadczających wykluczenia społecznego, poradnictwem prawnym i kwestiami socjalnymi. Obecnie zatrudniona w Fundacji Promyk Słońca. Prowadziła zajęcia dla studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim (polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, prawo pracy) oraz słuchaczy studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, a także współtworzyła programy szkoleń dla wolontariuszy i asystentów pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

mgr Agnieszka Żelwetro

Żelwetro
magister psychologii. Specjalista psychologii klinicznej – neuropsycholog. Ukończyła studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się diagnozą i terapią neuropsychologiczną. Główne obszary jej zainteresowań i pracy zawodowej obejmują problemy starzenia się w wymiarze poznawczym, emocjonalnym i osobowościowym. Przygotowuje i współprowadzi programy stymulacyjne dla osób zagrożonych procesem otępiennym i programy terapeutyczne dla osób z otępieniem. Na co dzień pracuje w Ośrodku Badawczo – Naukowo – Dydaktycznym  Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu (Ośrodek Alzheimerowski).

dr Alina Żurek

doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą psychologicznych zagadnień podnoszenia jakości życia osób starszych, szczególnie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne seniorów. Doświadczenia naukowo-dydaktyczne zdobywała na Wydziale Kinezjologii i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaigne, będąc członkiem grupy eksperckiej (doradczo-opiniującej) – Wrocławskiej Rady ds. Seniorów przy Prezydencie Wrocławia, ewaluując Program „Wrocław Miasto Pokoleń”, poświęcony edukacji dzieci i młodzieży w temacie starości i starzenia się oraz realizując projekt badawczy dotyczący psychofizycznych korzyści wynikających z systematycznej aktywności fizycznej starszych ludzi (Program Aktywności Fizycznej „Ruch i Zdrowie dla Seniora”),  wyłoniony w konkursie „Mozart”  - Programie Wsparcia Partnerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Sektora Aktywności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

dr hab. prof. AWF Grzegorz Żurek

profesor nadzwyczajny. Pracownik naukowo – dydaktyczny Katedry Biostruktury Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Uczestnik i główny wykonawca grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nauczyciel akademicki, redaktor i tłumacz podręczników Wydawnictwa Elsevier Polska. W latach 1996 – 2013 odbył wiele staży w uczelniach wyższych w Polsce, Czechach, Niemczech, Holandii, Słowenii, dwukrotnie zapraszany jako visiting professor do University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). Jest jedynym w Polsce trenerem metody MAT (Mentales Aktivierungstraining).Obszar zainteresowań naukowych obejmuje zagadnienia związane z uwarunkowaniami sprawności uczenia się dzieci i młodzieży oraz  możliwościami opóźniania efektów starzenia w odniesieniu do sprawności intelektualnej. Zagadnieniom tym poświęcona jest książka Tuning mózgu, której jest współredaktorem.

dr Bogna Bartosz

Bogna
doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestniczyła w realizacji projektu „Iskry. Aktywni Seniorzy - Edukacyjny Wolontariat Seniorów w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych ASOS”.

Współpracuje od wielu lat z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, prowadząc zajęcia dla seniorów m.in. warsztaty autobiograficzne „Terapeutyczny i rozwojowy wymiar wspominania w późnej dorosłości”.

Zajmuje się problematyką uwarunkowań wysokiej jakości życia w różnych fazach życia, konsultuje projekty związane z tworzeniem zespołów intermentoringu międzypokoleniowego, na konferencjach naukowych prezentowała wyniki badań dotyczących zarządzaniem wiekiem.

Autorka lub współautorka ponad 70 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych.