Studia Podyplomowe Biblioterapii

Kierownik:  dr hab. Wiktor Czernianin

wiktor.czernianin@uwr.edu.pl

Sekretarz:   mgr Kiriakos Chatzipentidis
kiriakos.chatzipentidis@uwr.edu.pl
telefon: +48 71 367-20-02 wew. 134

 

Czas trwania: 2 semestry (130 godzin teorii i praktyki), zajęcia tylko w soboty

Czas rozpoczęcia:  3 marca 2018 r.

Edycja: IV

Opłata: 2370 zł / semestr

 

Opłata może ulec znacznemu zmniejszeniu w zależności od liczby chętnych

Koszt Studiów (częściowo lub w całości) może być pokryty przez instytucję zatrudniającą kandydata.

Przypominamy o możliwości dofinansowania Studiów dla bezrobotnych przez właściwy dla nich Urząd Pracy.

 

Termin rejestracji internetowej: 1.10.2017 - 01.03.2018 r.

Termin składania dokumentów: 1.10.2017 - 01.03.2018 r.


ZASADY REKRUTACJI na IV EDYCJĘ 2017/2018

Zasady rekrutacji:

1. Zgłoszenie chęci udziału w Studiach Podyplomowych Biblioterapii sekretarzowi studiów

2. Rejestracja  w elektronicznym systemie rekrutacji IRK

 

Ad. 1.

Zgłoszenie chęci udziału w Studiach należy przesłać drogą mailową do sekretarza Studiów na adres: kiriakos.chatzipentidis@uwr.edu.pl do 1 marca 2018 r.

 

Ad. 2.

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

Wymagane dokumenty:

Kandydat/kandydatka ma obowiązek zarejestrować się w systemie IRK i wypełnić kwestionaiusz rekrutacyjny. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, należy wydrukować kwestionariusz i dostarczyć do sekretariatu Instytutu Psychologii wraz z pozostałymi dokumentami:

  1. Podanie wydrukowane z systemu IRK (konieczność rejestracji internetowej)
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopię dyplomu
  3. Kserokopia dowodu osobistego
  4. Dwie fotografie 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
  5. Umowa o warunkach wnoszenia opłaty w dwóch egzemplarzach 

Dokumenty można również przesyłać pocztą na adres:

Instytut Psychologii UWr., ul.Dawida 1, 50-527 Wrocław

z dopiskiem: Studia Podyplomowe Biblioterapii
 

Wymagane wykształcenie:
- ukończone wyższe magisterskie lub licencjackie,

Zasady naboru:
- według kolejności zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona);


Charakterystyka studium

  Są studiami typu dokształcającego, przeznaczone dla osób pragnących pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie biblioterapii oraz dla specjalistów z dziedzin pozapsychologicznych (pedagogów, bibliotekarzy, polonistów, wychowawców, pracowników socjalnych i służby zdrowia, także osób duchownych oraz wszystkich pracujących w zawodzie nauczycielskim). Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z stosowaniem biblioterapii w rozwiązywaniu psychologicznych i pedagogicznych problemów jednostki, pojawiających się na różnych etapach życia.
Studia Podyplomowe Biblioterapii adresowane są przede wszystkich do osób zainteresowanych praktycznym zastosowaniem biblioterapii, niemniej jednak program uwzględnia też przygotowanie do pracy naukowej w dziedzinie biblioterapii, metodologię badań naukowych, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych zajmujących się standardami edukacji w zakresie terapii przez sztukę. Uzyskał akceptację Komisji Certyfikacyjnej Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich 'Kajros'.

 

Planowane terminy zajęć w r.ak 2017/2017

w przygotowaniu

Semestr I

 
 

Semestr II

 

 
 

Uzyskane umiejętności

Teoretyczne i empiryczne przygotowania uczestników Studiów do pracy z książką wśród osób chorych, cierpiących, niedostosowanych społecznie i potrzebujących psychicznego wsparcia, poprzez nauczenie ich umiejętności kierowania czytelnictwem w taki sposób, aby uzyskać efekt terapeutyczny wobec uczestników biblioterapii. Tym samym, wzbogacenie warsztatu pracy przyszłych absolwentów Studiów Podyplomowych Biblioterapii o nowe, szersze spojrzenie na książkę i pokazanie możliwości działań terapeutycznych w oparciu o materiał czytelniczy. Uczestnicy zdobywają najnowszą wiedzę i praktykę biblioterapeutyczną opartą na podstawach psychologiczno-literackich.

 

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez uczestników Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie biblioterapii.
 


Bloki zajęć