Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami

EDYCJA XXIII, 2023/2024

 

oratorium_dzieci_fot.Alina Metelytsia_8

 

 

Kierownik:  dr Magdalena Żurko

magdalena.zurko@uwr.edu.pl

Sekretarz:  mgr inż. Joanna Pasiewicz
 joanna.pasiewicz@uwr.edu.pl
 telefon: +48 71 367-20-01 wew.117;

czas trwania: 2 semestry

czas rozpoczęcia: październik 2022 roku

odpłatność:  2.100,- zł za semestr (istnieje możliwość rozłożenia na raty)

 

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

1. Rejestracja w systemie IRK  (15.06 – 25.09.2022) (www.irka.uni.wroc.pl)

2.   Po rejestracji w systemie IRK należy dostarczyć komplet wymaganych dokumentów  do Instytutu Psychologii (ul. Dawida 1 we Wrocławiu, pokój 33 d , I piętro) w terminie do 30.09.2022

Wymagane dokumenty:

- wydrukowane z systemu IRK i podpisane „Podanie o przyjęcie na studia”

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem dyplomu do wglądu przez osobę przyjmującą dokumenty lub kopię dyplomu poświadczoną notarialnie

Uwaga! W przypadku cudzoziemców wymagane są dodatkowe dokumenty – informacje znajdują się pod poniższym linkiem

https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/psychologia-zarzadzania-studia-podyplomowe/#dokumenty

 

Wymagane wykształcenie:  ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie

Termin rejestracji na www.irka.uni.wroc.pl:  15.06. – 25.09.2022

Informacje dodatkowe:

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty mogą być przesłane wstępnie w formie elektronicznej na adres: joanna.pasiewicz.@uwr.edu.pl W takim wypadku oryginały dokumentów powinny być dostarczone do sekretariatu Instytutu Psychologii najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia, kandydat/ka zostaje zarejestrowany/a w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studenta (USOS) i otrzymuje indywidualny numer wirtualnego indeksu, który stanowi login do USOS.  Dziekanat generuje umowy z indywidualnym kontem słuchacza (jest uwidoczniony w systemie USOS w zakładce Płatności).  Na pierwszym zjeździe uczestnicy studiów podyplomowych podpisują umowy.

W razie podjęcia decyzji o zdalnej formie studiów, umowy zostaną wysłane w formie elektronicznej przed pierwszym zjazdem. Warunkiem uczestniczenia w pierwszym zjeździe jest odesłanie skanu podpisanej umowy.

Wpłaty (całości lub pierwszej raty) należy dokonać w ciągu siedmiu (7) dni po podpisaniu umowy.

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

oratorium_dzieci_fot.Alina Metelytsia_17

Studia skierowane są do osób chcących wspierać rozwój dzieci typowo i nietypowo rozwijających się, przeżywających różne trudności adaptacyjne generujące  wychowawcze wyzwania. Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu normy i patologii rozwoju dzieci i młodzieży oraz umiejętności przydatnych w pracy z uczniami z niepełnosprawnościami,  trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami emocjonalnymi i  zagrożonych niedostosowaniem. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich łączących pracę naukową z praktyką psychologiczną oraz praktyków: psychologów dziecięcych, psychoterapeutów, neuropsychologów.

Podyplomowe Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z Trudnościami są studiami typu doskonalącego.  Kończą się napisaniem pracy (np. studium przypadku). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz suplement zawierający szczegółową tematykę zrealizowanych zajęć.

 

MODUŁY TEMATYCZNE:

Prawidłowy i nieprawidłowy rozwój człowieka: trudności, zaburzenia i dysharmonie w rozwoju psychicznym, zaburzenia kliniczne u dzieci i młodzieży, dysfunkcje intelektu, proces deformowania się osobowości.

Kompetencje wychowawcy:  komunikacja nauczyciel-rodzice-dziecko; radzenie sobie z konfliktami w relacjach dziecko-dorosły, sytuacje trudne w nauczaniu, sposoby radzenia sobie z agresją wychowanków, techniki twórczego myślenia w pracy z dziećmi i młodzieżą, poszerzanie świadomości własnej osoby jako wychowawcy (trening umiejętności wychowawczych, rozwój inteligencji emocjonalnej, zapobieganie wypaleniu zawodowemu).

Społeczny i indywidualny kontekst  trudności i zaburzeń w rozwoju: nieśmiałość, nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia uwagi, trudności w kształtowaniu więzi i formowaniu charakteru.

Trudności i problemy szkolne: niepowodzenia szkolne (przyczyny, konsekwencje, profilaktyka); specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia); dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia

Problemy okresu dorastania: prawidłowy i nieprawidłowy rozwój tożsamości, obrony psychologiczne w okresie dorastania, bunt młodzieńczy, syndrom presuicydalny, problemy nastolatków z niepełnosprawnością intelektualną

Psychoprofilaktyka i terapia zaburzeń: terapia rodzin; socjoterapia; wspieranie rozwoju mowy, problemy i zaburzenia karmienia i odżywiania, autystyczne spektrum (objawy, mechanizmy, zaburzenia rodziny); zaburzenia depresyjne i lękowe, zachowania ryzykowne dzieci w wieku szkolnym;  problematyczne używanie Internetu.

 

DLA KOGO SĄ TE STUDIA?

  • Dla osób, które chcą pomagać dzieciom i młodzieży z trudnościami w profesjonalny sposób.
  • Chcących zrozumieć wewnętrzny świat nietypowo rozwijających się dzieci.
  • Szukających zarówno sprawdzonych jak  i  nowych rozwiązań w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami.
  • Dla osób, które ukończyły studia I lub II stopnia, posiadających tytuł licencjata lub magistra.

Zapraszamy na nasze studia nie tylko  osoby pracujące na co dzień z dziećmi i młodzieżą, także rodziców!

 

DZIĘKI NASZYM STUDIOM MOŻESZ UZYSKAĆ UMIEJETNOŚCI:

  • identyfikowania czynników ryzyka kształtowania się trudności i zaburzeń rozwojowych oraz  wyjaśniania ich mechanizmu
  • rozpoznawania specyficznych potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w wymiarze społecznym i indywidualnym
  • uwzględnienia sposobu indywidualnego odbioru i przeżywania rzeczywistości przez dziecko lub nastolatka
  • dobierania metody oddziaływań do indywidualnego przypadku, zmodyfikowania jej lub skonstruowania własnego programu wspomagania rozwoju
  • rozpoznawania własnych zasobów i ograniczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą
  • komunikowania się z rodzicami i nauczycielami w sposób ułatwiający współpracę.

Zdobyte umiejętności mogą być wykorzystane we wspomaganiu rozwoju typowego lub nietypowego w obszarach: potrzeb emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności szkolnych (dysleksja), trudności adaptacyjnych (agresja, nieśmiałość), kształtowania tożsamości i poczucia własnej wartości, akceptacji ciała, zachowań podwyższonego ryzyka (wagary, buntowniczość).

 

2021_półkolonie uniwersyteckie_wręczanie dyplomów_fot. Alina Metelytsia_2

 

FORMA I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia mają formę hybrydową: wykłady prowadzone są w formie zdalnej w piątki, w godz. 16.00- 19.00 oraz w formie stacjonarnej (ćwiczenia, warsztaty) w soboty, w godz. 09.00 – 19.00.

 

Harmonogram zjazdów w roku 2023/2024  znajduje się tutaj

 

27 – 28.10.2023
17 – 18.11.2023
24 – 25.11.2023
01 – 02.12.2023,
15 – 16.12.2023
12 – 13.01.2024
26 – 27. 01.2024

09 – 10.02.2024
23 – 24.02.2024
08 – 09.03.2024
22 – 23.03.2024
05 – 06.04.2024
19 – 20.04.2024
10 – 11.05.2024
24 – 25.05.2024
07 – 08.06. 2024

15.06.2024 obrony (egzamin końcowy)