Oto wzory pism, składanych przez studentów do Dziekanatu WNHiP UWr. Przygotowaliśmy je po to, by ułatwić współpracę z Uczelnią.
Jednocześnie przypominamy, że pismo/podanie powinno spełniać następujące wymogi formalne:

  • powinno być napisane na komputerze, na kartce formatu A4, posiadać własnoręczny podpis i aktualną datę,
  • nie może zawierać błędów ortograficznych,
  • powinno informować o powodzie złożenia podania (w razie potrzeby należy załączyć dokumenty formalne, np. zaświadczenie od lekarza itp.).  

 

DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU STUDIÓW

Kolegium Doktorskie Psychologii

 

Karty przebiegu Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii

Lista zajęć hospitowanych

Wniosek o wyjazd powyżej 1 miesiąca

 

DOKUMENTACJA przewodu doktorskiego od 01.10.2019

Wniosek uczestnika Kolegium Doktorskiego w sprawie wyznaczenia promotora

Wniosek w sprawie wyznaczenia promotora (tryb eksternistyczny)

WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w r.ak. 2020/21

WNIOSEK o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora - wzór

Opinia promotora oraz wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o współautorstwie rozprawy doktorskiej

 

DOKUMENTACJA przewodu doktorskiego otwartego do 30.04.2019

Opinia promotora oraz wniosek o powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o autorskim wykonaniu rozprawy doktorskiej

Oświadczenie o współautorstwie

 

STYPENDIA - proszę sprawdzać aktualne zasady na stronie Dziekanatu WNHiP

http://wnhip.uni.wroc.pl/Studenci-i-doktoranci/Stypendia/Doktoranci

 

od 2018/19 -  wnioski o stypendia - WAŻNE ZMIANY dotyczy tylko uczestników Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Psychologii

PRZEWODNIK - jak wypełniać wnioski w USOS

Przed złożeniem kompletnego wniosku (osobno: o stypendium doktoranckie/zwiększenie stypendium doktoranckiego/stypendium dla najlepszych) doktoranta obowiązuje wcześniejsza rejestracja każdego wniosku w USOSwebie na stronie: https://usosweb.uni.wroc.pl . Doktorant wypełnia właściwy wniosek (wnioski) wpisując odpowiednie dane osobowe oraz swoje osiągnięcia (podanie daty uzyskania tego osiągnięcia nie jest konieczne).

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu w USOSweb właściwego wniosku należy:

1. Wydrukować wypełniony i zarejestrowany wniosek (wnioski)
2. Uzupełnić wniosek (wnioski) o dodatkowe dokumenty, tj.

  • opinię opiekuna naukowego lub promotora (wg obowiązującego wzoru do pobrania poniżej - odrębne opinie do wniosku o stypendium doktoranckie i o zwiększenie styp.dokt.)
  • właściwy formularz oceny osiągnąć (zgodnie ze wzorem określonym w zasadach stypendialnych dla poszczególnych lat i rodzajów stypendiów tylko jeden wspólny do wszystkich rodzajów stypendiów  - do pobrania poniżej)
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie każdego ze wskazanych we wniosku osiągnięć jeden komplet.

3. Złożyć komplet wymaganych dokumentów u kierownika studiów doktoranckich do 30 września.

Formularz oceny osiągnięć doktoranta (II-IV rok) - jeden do wszystkich stypendiów.

Opinia opiekuna naukowego/promotora do wniosku o stypendium doktorskie

Opinia opiekuna naukowego/promotora do wniosku o zwiększenie stypendium doktorskiego