mgr Jacek Rydlewski

Portret użytkownika j.rydlewski
jacek.rydlewski@uwr.edu.pl
tel. 71 367 20 01 w.121

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii,Współpracownicy


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Prowadzę zajęcia związane z psychoterapią: wykłady, seminaria, warsztaty („psychologia kli-niczna”, „wprowadzenie do psychoterapii”, „zjawiska w psychoterapii”, wprowadzenie do superwizji, itp.)
 Kierownik ścieżki edukacyjnej „Psychoterapia – między teorią a praktyką”.


Informacje biograficzne

Urodziłem się 30.III.1951 r.

• Studia Wyższe ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim 1980r.

• Staż terapeutyczny w „Rejonowym Ośrodku Terapii Poszpitalnej” w Ząbkach. Ośrodek współpra-cował z warszawskim „Synapsis”, związany był z ideologią „psychiatrii humanistycznej”. Ciężkie zaburzenia typu psychotycznego rozumieliśmy jako pochodne czynników środowiskowych i zakłó-cenia systemu rodzinnego – myślenie rewolucyjne jak na owe czasy. Kierownikiem zespołu był An-drzej Wiśniewski, opiekunowie merytoryczni to Ryszard Praszkier i Andrzej Różycki. Uczyliśmy się pracy zespołowej, rozumienia rodziny jako systemu, interwencji systemowych, pracy w środowi-sku, terapii indywidualnej i terapii grupowej.

• Staż terapeutyczny w „Zespołach Osiedlowych Klubów Mieszkańców” na osiedlu „Jary” na Ursy-nowie pod opieką „Synapsis”. Zajmowaliśmy się pracą środowiskową, która obejmowała profilakty-kę oraz kompleksową obsługę psychologiczną dotyczącą mieszkańców osiedla. Pełniłem tam funk-cję tzw. „mediatora” i „opiekuna dzieci”. Superwizorem była Olga Pilinow.

• Inicjator i współtwórca programu nowego Eksperymentalnego Oddziału dla wieloletnich pacjentów szpitala z rozpoznaniem schizofrenii. Obejmowaliśmy swoim działaniem pacjentów „chronicznych” (przebywających w szpitalu 10 lat i dłużej). Chodziło głównie o zapobieganie i leczenie metodami psychologicznymi tzw. „choroby szpitalnej”, oraz przywracanie pacjentom zdolności do przystoso-wania się i życia poza szpitalem.Oddział funkcjonował na zasadach społeczności leczniczej. Działa-liśmy w opozycji do ówczesnej „oficjalnej psychiatrii” – w nurcie „antypsychiatrii” i „psychologii humanistycznej”.

• Współtwórca programu, organizator i kierownik Ośrodka Leczenia Środowiskowego we Wrocławiu. Nowatorskie przedsięwzięcie, nastawione na psychologiczne metody terapii pacjentów psychotycz-nych i ich rodzin. Obejmowaliśmy swoim działaniem całą dzielnicę Krzyki. W Ośrodku zajmowali-śmy się głównie terapią systemową rodzin, terapią indywidualną, terapią grupową oraz działaniami w środowisku (m. in. prowadzeniem klubu dla pacjentów, współpracą z innymi służbami społecz-nymi). Oprócz kierowania ośrodkiem pełniłem funkcję terapeuty (rodzinnego, indywidualnego, gru-powego) i superwizora.

• Dwuletni staż terapeutyczny w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie w zakresie terapii ge-stalt, pracy z ciałem i superwizji. Prowadzony był przez Wojciecha Eichelbergera, Zofię Milską, Jacka Santorskiego i Tannę Jakubowicz.

• Praca w Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo Zawodowej jako psychoterapeuta, pełniłem również funkcję superwizora w Ośrodku Profilaktyki Społecznej; Trenera, terapeuty i superwizora w Stu-dium Socjoterapii w Legnicy i takim samym Studium we Wrocławiu.

• Od 1988 roku prywatna praktykę psychologiczną dla osób dorosłych.

• 1991 Założyciel Ośrodka Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu, Ośrodek proponuje różne formy psychoterapii dla osób dorosłych: terapia indywidualna, terapia grupowa, treningi psychologiczne, treningi terapeutyczne.
• Założyciel Szkoły Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii przy Ośrodku j.w.(dla psychologów, le-karzy i nauczycieli oraz studentów wyższych lat kierunków psychologiczno – pedagogicznych. Przez szkołę przewinęło się około 800 osób w cyklach edukacyjnych trwających od roku do trzech lat.

• Inne szkolenia własne: Terapia systemowa rodzin (prowadzony przez A. Wiśniewskiego); Wstęp do hipnozy ericksonowskiej (prowadzony przez K. Klajsa); Stałea grupa superwizyjna (prowadzona przez Wojciecha Eichelbergera); Trzyletni cykl szkoleniowy dla doświadczonych terapeutów „Tera-pia ustawień systemowych według Berta Hellingera”, prowadzony przez M. Senftleben-Gudrich (Niemcy), Marka Wilkirskiego, J. Schneider (Niemcy).


• Od 1987 praca w Instytutcie Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim (do 1991 roku jako asy-stent, później jako wykładowca) w Zakładzie Psychologii Klinicznej.

Zajęcia:
Prowadzę zajęcia związane z psychoterapią: wykłady, seminaria, warsztaty („psychologia kli-niczna”, „wprowadzenie do psychoterapii”, „zjawiska w psychoterapii”, itp.)
Kierownik ścieżki edukacyjnej „Psychoterapia – między teorią a praktyką”.

Prace organizacyjne:
– Członek Rady Instytutu Psychologii U. W. 1996 – 2002.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 1998/1999.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 1999/2000.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2000/2001.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2001/2002.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2002/2003.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2003/2004.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2004/2005.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2005/2006.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2006/2007.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2007/2008.
– Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej (Psychologia niestacjonarna) 2008/2009.
– Opiekun naukowy Koła Psychologii Klinicznej.


• Członkostwo Towarzystw i Organizacji Naukowych:
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Członek Zwyczajny od 1980 r.
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Sekretarz Zarządu Oddziału 1991 – 1994.
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Przewodniczcy Oddziału 1994 – 2000.
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Członek Zarządu Głównego 1992 – 2000.
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Członek Komisji do Spraw Afiliowania Placówek Prywatnych przy Zarządzie Głównym PTP 1995 – 1997.
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Zastępca Przewodniczącego Oddziału 2000 – 2007.
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Członek Sekcji Psychoterapii PTP. Od 2006.
– Polskie Towarzystwo Ustawień Systemowych Zastępca Przewodniczącego Zarządu. Od 2006
– Polskie Towarzystwo Psychologiczne – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Sekcji Psychote-rapii PTP. Od 2007 r.
– Polskie Stowarzyszenie Integracji w Psychoterapii – Członek Rady Programowej. Od 2008 r.

• Certyfikaty:
– Trener Warsztatów Umiejętności Psychospołecznych PTP 1993 r.
– Trener Treningu Interpersonalnego PTP 1993 r.
– Superwizor Treningu Grupowego PTP 1993 r.
– Psychoterapeuta PTP 2002 r.
– Superwizor Psychoterapii PTP. 2002 r.