dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr

Portret użytkownika a.oleszkowicz
anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 17d
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania


Kierownik - Stacjonarne Studia Doktoranckie Psychologii

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 

Konsultacje wrzesień środa 15-16 17d

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Psychometria
 • Agresja i przemoc we współczesnym świecie
 • Seminarium magisterskie

Warunki zaliczenia egzaminu z Psychometrii

Opanowanie co najmniej 70% wiedzy obejmującej praktyczne stosowanie testów psychologicznych i interpretację wyników testowych. W zakres tej wiedzy wchodzą następujące tematy:

standaryzacja testów w wąskim znaczeniu

przestrzeganie zasad standaryzacji w badaniu testowym

pojęcie normy  i jej rodzaje

interpretacja wyników w ramach  normy psychometrycznej

skale pomiarowe, skale standardowe, wyniki surowe i znormalizowane

pojęcie standardowego błędu pomiaru i standardowego błędu estymacji

zasady konstrukcji przedziałów ufności

opis wyników z wykorzystaniem przedziałów ufności

relacje między wynikiem prawdziwym i otrzymanym

podstawowy sens pojęć rzetelność i trafność testu

 

Opanowanie co najmniej 51% wiedzy obejmującej zasady konstrukcji testów psychologicznych

istota trafności testów

rodzaje trafności testów i różnice między nimi: kryteria stosowane przy sprawdzaniu trafności testów; procedury badawcze stosowane przy sprawdzaniu trafności oraz wskaźniki statystyczne

istota rzetelności testu i błędów pomiaru

rodzaje błędów pomiaru

rodzaje rzetelności testów związane z konkretnymi błędami pomiaru

procedury badawcze stosowane przy sprawdzaniu rzetelności testów

wskaźniki statystyczne stosowane przy sprawdzaniu rzetelności testów i ich interpretacja

zastosowanie teorii czynnikowej do wyjaśnienia różnic między trafnością i rzetelnością testu

metody zwiększania rzetelności testu

pojęcie mocy dyskryminacyjnej

metody obliczania mocy dyskryminacyjnej i różnice między nimi

zasady normalizacji wyników testowych


Informacje biograficzne

• Rodzinne miasto - Jelenia Góra; urodziny 13 kwietnia
• lata 1975 - 1980 studia z Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim
• W październiku 1980 roku zatrudnienie na stanowisku asystenta
• W 1987 roku Studia Podyplomowe z zakresu diagnostyki psychologicznej na UAM w Poznaniu
• Obrona pracy doktorskiej:”Przebieg kryzysu adolescencyjnego w aspekcie przezwyciężania niezgodności między celami i możliwościami jednostki” - listopad 1989 roku na UAM w Poznaniu. Promotor pracy prof. Helena Sęk
• W latach 1990 - 1999 v-ce dyrektor Instytutu d/s dydaktycznych
• W latach 1996 - 2008 r. Kierownik Studiów Wieczorowych z Psychologii
• W 1997 roku - Szkolenie PTP z zakresu metody WAIS-R (PL)
• W latach 1998 - 2008 r. Kierownik Zakładu Psychologii Wychowawczej
• 21 maja 2007 - kolokwium habilitacyjne, UAM
• Od 1 września 2008 do 2016 - Dyrektor Instytutu Psychologi

Od 1 maja 2010 profesor nadzwyczajny UWr

Od 1 października 2016 - Kierownik Studiów Doktoranckich
 


Badania naukowe

1. Bunt młodzieńczy i jego uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe; rozwojowe aspekty buntu.


2. Drugi obszar badań dotyczy problematyki zachowań z zakresu maksymalizmu moralnego. Zachowania te zaliczane są do kategorii dewiacji pozytywnej. Aktualnie prowadzone są badania nad rozpoznaniem kryteriów definicyjnych maksymalizmu moralnego oraz percepcji tych zachowań przez społeczeństwo, w zalezności od dystansu społecznego, płci i rodzaju etyk z których te zachowania pochodzą.

3. Trzeci obszar zainteresowań naukowych obejmuje zachowania agresywne w kontekście rozwoju moralnego, odpowiedzialności i znajomości konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.


Seminarium magisterskie

Osoby starające się o miejsce na moim seminarium (niezależnie od formy kontaktu) powinny przygotować list intencyjny (do 1 str.) z: a/ uzasadanieniem dotyczącym zainteresowania tym seminarium,b/ krótką informacją o ewentualnej problematyce pracy, c/ potwierdzoną gotowością do pomocy w przeprowadzaniu badań prowadzonych przez promotora. W przypadku szybkiego wyczerpania się miejsc, bezzwłocznie Państwa o tym powiadomię i podam listę osób przyjętych.

 

1. Głównym tematem seminarium jest szeroko rozumiana problematyka okresu dorastania i wczesnej dorosłości. Praca skupiona jest wokół poszukiwania psychologicznych mechanizmów wyjaśniających zachowania, przeżycia, postawy i problemy młodzieży i młodych dorosłych dotyczące różnych dziedzin rzeczywistości.

2. Przykładowe zagadnienia szczegółowe:

 • formy i przejawy buntu młodzieńczego, uwarunkowania, mechanizmy, skutki interpersonalne
 • kształtowanie tożsamości – style tożsamości, zadania, świat wartości i światopogląd, zmiany w obrazie własnego ja, koncepcja własnego życia a tożsamość
 • tożsamość w kontekście globalizacji
 • wizerunek własnego ciała i poczucie atrakcyjności a podejmowanie zadań rozwojowych, radzenie sobie w relacjach
 • zachowania nietolerancyjne w okresie dorastania i ich psycho-społeczne uwarunkowania
 • zachowania obywatelskie np. proekologiczne
 • relacje preintymne i romantyczne
 • stopień realizacji zadań rozwojowych i jego uwarunkowania psychospołeczne
 • oblicza autonomii i jej uwarunkowania
 • zachowania altruistyczne
 • konflikt pokoleń
 • zachowania ryzykowane młodzieży
 • młodzież i dorośli w bliskich związkach partnerskich: samotność, typy przywiązania, przyjaźń i miłość, itp.
 • szanse i bariery rozwoju w adolescencji i wczesnej dorosłości
 • czynniki leżące u podstaw sensu zycia itp

 

3. Plan pracy naukowej.
Semestr pierwszy: celem zajęć jest ustalenie zainteresowań uczestników seminarium i ustalenie indywidualnych tematów pracy magisterskiej

 • sprecyzowanie wymagań stawianych pracom magisterskim
 • omówienie strategii poszukiwania problemu badawczego
 • prezentacja własnego warsztatu badawczego
 • referowanie przeczytanej literatury – dyskusja
 • angażowanie magistrantów w niektóre badania prowadzone przez promotora celem bliższego zapoznania ich z warsztatem badawczym

Na zaliczenie: Propozycja tematu pracy oraz zebrana literatura (przeczytana i do przeczytania)

Semestr drugi: celem zajęć jest przygotowanie teoretycznej części pracy magisterskiej pod kątem sformułowanych problemów badawczych

 • sformułowanie celów pracy
 • ustalanie podstaw teoretycznych pracy (omówienie zagadnień jakie powinny znaleźć się w tej części)
 • poszukiwanie odpowiedniej literatury
 • sformułowanie podstawowych problemów badawczych
 • przegląd narzędzi badawczych i wstępne przygotowanie modelu badawczego

Na zaliczenie student powinien przedstawić: strona tytułowa pracy,  uzasadnieniem wyboru tematu, spis treści (lub konspekt)  części teoretycznej,napisany  jeden wybrany rozdział teoretyczny, główne pytania badawcze, propozycję metod oraz zebraną bibliografię

Semestr trzeci: celem zajęć jest przygotowanie studenta do przeprowadzenia badań

 • sformułowanie ostatecznych, w tym szczegółowych problemów badawczych oraz hipotez (w pracach ilościowych)
 • wybór modelu badawczego
 • ostateczny dobór narzędzi badawczych
 • przygotowanie procedury badawczej
 • przeprowadzenie badań
 • przygotowanie całej części teoretycznej

Na zaliczenie: napisana cała część teoretyczna oraz zakończone badania empiryczne

Semestr czwarty: głównym celem jest opracowanie wyników badań i ich interpretacja

 • pomoc w analizie wyników, w ich opisie i interpretacji
 • poprawa pierwszej wersji pracy, analiza błędów i wskazanie wymaganych uzupełnień

4. Charakter pracy

Wszystkie prace mają charakter empiryczny: większość z nich prowadzona jest w paradygmacie ilościowym (korelacyjnym lub eksperymentalnym).