dr Bogna Bartosz

Portret użytkownika b.bartosz
bogna.bartosz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 17a
Zakład Psychologii Osobowości


Kierownik Studia Podyplomowe z Psychogerontologii

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Seminarium magisterskie 2022/23 - obszary tematyczne:

-Uwarunkowania jakości życia i dobrostanu kobiet i mężczyzn w różnych fazach życia
-Znaczące doświadczenia w konstruowaniu kobiecej/męskiej tożsamości, czyli
indywidualna „walka” kobiet i mężczyzn o tożsamość (ujęcie autobiograficzne)
-(Nie) autonomiczne wybory i decyzje życiowe a kobieca/męska tożsamość (wybór partnera, modelu rodziny itp.)
-Indywidualne i społeczne uwarunkowania  transgresyjnych i twórczych działań -w kontekście podnoszenia jakości życia
 - Metody jakościowe (narracyjne)  w  analizie problemów indywidualnych i społecznych

 

 


Badania naukowe

Zainteresowania

-Zastosowanie metod jakościowych w badaniach problemów indywidualnych i

społecznych (w kontekście tożsamości kobiet i mężczyzn)

-Preferowane przez kobiety i mężczyzn modele ról społecznych (np.

rodzicielstwo vs świadoma bezdzietność? związki formalne vs kohabitacja?)

-Wybory życiowe (np. rodzina czy kariera?)

-Kulturowe i rodzinne konteksty kształtowania tożsamości kobiet i mężczyzn w

różnych fazach życia (w dzieciństwie, młodości, dorosłości i starości)

-Znaczące doświadczenia w konstruowaniu kobiecej/męskiej tożsamości, czyli

indywidualna „walka” kobiet i mężczyzn o tożsamość (ujęcie autobiograficzne)

-(Nie) autonomiczne wybory i decyzje życiowe a kobieca/męska tożsamość (wybór

partnera, modelu rodziny itp.)

-Kobiecość/męskość – problem? np. wychodzenie poza normatywy

(heteronormatywność vs homonormatywność?)

-Narracje kobiet i mężczyzn, język kobiet, język mężczyzn

-Indywidualne i społeczne determinanty twórczych działań

-Transgresje i twórczość w badaniach jakościowych


Seminarium magisterskie

Bogna Bartosz - Seminarium magisterskie 2022/23

Problematyka badawcza:

  •  Znaczące doświadczenia w konstruowaniu kobiecej/męskiej tożsamości, czyli indywidualna „walka” kobiet i mężczyzn o tożsamość (ujęcie autobiograficzne)
  • Kulturowe i rodzinne konteksty kształtowania tożsamości kobiet i mężczyzn w różnych fazach życia (np. syndrom „gniazdowania” z perspektywy dorosłych dzieci i ich rodziców)
  • (Nie)standardowe  wybory i decyzje życiowe a kobieca/męska tożsamość (wybór partnera, modelu rodziny, preferowane i realizowane formy aktywności) – uwarunkowania, przejawy, konsekwencje
  • „Przekraczanie granic”  w różnych obszarach a jakość życia kobiet i mężczyzn
  • „Błędy życiowe” i "Bilans życia"  –  na różnych etapach / z różnych perspektyw autobiograficznych

 

Harmonogram pracy:

I –semestr – ustalenie tematu i zarysu pracy, analiza literatury przedmiotu, przygotowanie  konspektu pracy

II semestr -  przygotowanie części teoretycznej, wstępne  opracowanie modelu badań

III semestr – opis części metodologicznej, przeprowadzenie badań i opracowanie raportu z badań oraz przeprowadzenia analizy materiałów empirycznych

V semestr – przygotowanie i oddanie promotorowi całości pracy