dr Olga Bąk

Portret użytkownika o.bak
olga.bak@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 19
Zakład Psychologii Ogólnej


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Psychologia ogólna – procesy poznawcze (I rok, sem. 2)

Etyka zawodu psychologa (II rok, sem. 3)

Projekt psychometryczny (III rok, sem. 5)

Metody diagnozy psychologicznej – inwentarze osobowości (III rok, sem. 5)

Metody diagnozy psychologicznej – skale inteligencji (WAIS-R) (III rok, sem. 6)

Informacje zwrotne w relacjach dorosły-dziecko (ME: Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży II (VI rok, sem. 8)


Informacje biograficzne


Jestem absolwentką Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

- napisałam pracę magisterską pod kierunkiem Prof. Wiesława Łukaszewskiego, pt. „Religijność młodzieży a bunt religijny”.

- obroniłam pracę doktorską pt. ”Kształtowanie przekonań o własnej agresywności” na Uniwersytecie Wrocławskim (promotor pracy: Prof. Maciej Dymkowski)

- jestem psychologiem klinicznym (specjalizacja pierwszego stopnia).

 

DOTYCHCZASOWA PRACA ZAWODOWA

od października 2010 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychologii

2002-2010 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

1999-2002 Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu

1995-1999 Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu, oddział psychiatrii dla dorosłych

 

Współpracuję z Instytutem Psychologii UWr. od 1996r., prowadząc zajęcia dydaktyczne oraz działalność naukową.

Zostałam rekomendowana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP do prowadzenia szkoleń z zakresu Skali Inteligencji Wechslera dla Dorosłych WAIS-R(PL).

Brałam udział w pracach nad polską adaptacją Testu Niedokończonych Zdań Rottera (RISB) (współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP)

Uczestniczyłam w szkoleniu dotyczącym stosowania i interpretacji kwestionariusza MMPI, prowadzonym przez M.Matkowskiego (organizator: MBM Business & Personal Consultans s.c. w Poznaniu i Instytut Psychologii UWr.)

Uczestniczyłam w szkoleniu: "Testy w diagnozie neuropsychologicznej - przegląd metod" (organizator: Pracownia Testów Psychologicznych PTP; rok 2012)

Uczestniczyłam w szkoleniu: "Stosowanie i interpretacja Minesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowosci-2; MMPI-2" (organizator: Pracownia Testów Psychologicznych PTP, rok 2013)


Badania naukowe

W pracy naukowej zajmuję się:
- zagadnieniem udzielania informacji zwrotnych w różnych relacjach profesjonalnych (psycholog-pacjent, nauczyciel-uczeń),
- problematyką zachowań agresywnych (głównie agresją związaną z rolą zawodową i agresją w szkole)
- zjawiskiem dewiacji pozytywnej i tzw. maksymalizmu moralnego. 

 

GRANTY

NCN MINIATURA 1, nr: 2017/01/X/HS6/01668: Rola pochwał w zmniejszaniu skutków wcześniejszych porażek

 

OPUBLIKOWANE PRACE
Monografie:
- Oleszkowicz A., Bąk O., Cieślik A. (2010). Sposób na wagary. Jak radzić sobie z absencją uczniów? Warszawa: Difin. 139 stron.

Artykuły w czasopismach (recenzowane):
- Bąk, O., Barszcz, S., Słowińska, A., Szymańska, W., & Oleszkowicz, A. (2021). Pochwały i krytyka od nauczyciela a bezradność intelektualna z matematyki i języka polskiego u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnej adolescencji. Psychologia Rozwojowa, 26, 2.

- Bąk O., Leśniak M. M. (2020): Can praise undo the unfavourable
effects of earlier failures?, Educational Psychology, 40(10), 1287-1305.
- Szewczuk-Bogusławska M., Kaczmarek-Fojtar M., Moustafa A. A., Mahlberg J., Frydecka D., Oleszkowicz A., Bąk O., Misiak B. (2018). Assessment of the frequency criterion for the diagnosis of non-suicidal selfinjury disorder in female adolescents with conduct disorder. Psychiatry Research, 267, 333-339.

- Bąk O. (2017). Styl wychowania a informacje zwrotne w komunikacji rodziców z adolescentami. Psychologia Rozwojowa, 22, 1, 47-58.

- Bąk O., Gochniak D., Kotula B, Sawrycz N. (2016). Informacje o uczniu przekazywane rodzicom przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań empirycznych. Wychowanie w Rodzinie, 13, 1, 371-390. 

- Bąk O. (2015). Informacje zwrotne w szkole. Perspektywa nauczycieli i uczniów. Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja, 71, 3, 85-100.

- Szewczuk-Bogusławska M., Słowińska A., Bąk O., Oleszkowicz A., Kasibowska-Kuźniar K., Dudek K., Stępień A., Kaliszewski K., Timler D., Zyśko D. (2015). Polskie badania nad Kwestionariuszem Oceny Wrażliwości na Wstręt (QADS). Psychiatria Polska, 49, 1, 145–157.

- Oleszkowicz A., Bąk O. (2011). Wagary szkolne z perspektywy uczniów i nauczycieli. Kwartalnik Pedagogiczny, 3 (221), 147-169.

- Bąk O. (2011) Informacje zwrotne przekazywane przez nauczycieli w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Psychologia Rozwojowa, 16, 2, 67-82.

- Oleszkowicz A., Czyżowska D., Bąk O. (2010) Maksymalizm moralny – poszukiwanie zachowań spełniających kryteria definicyjne. Studia Socjologiczne, 2 (197), 109-126.

- Oleszkowicz A., Bąk O. (2006). Ocena zachowań z obszaru maksymalizmu moralnego a dystans społeczny, płeć i rodzaje etyk. Psychologia Rozwojowa, 11, 4, 141-151.

- Oleszkowicz A., Bąk O., Keplinger A., (2005). Maksymalizm moralny w percepcji młodzieży i seniorów. Psychologia Rozwojowa, 10 (2), 135-145.

- Bąk O., Oleszkowicz A., (2003). Agresja związana z rolą - od czego zależy jej ocena, Psychologia Rozwojowa, 8, 2-3, 107-119

- Bąk O. (2000). Indywidualne uwarunkowania funkcjonowania żołnierzy trudnych. (w:) T. Leczykiewicz, M. Cenin (red.) Trudni żołnierze i patologia społeczna w wojsku. Profilaktyka i zwalczanie. Zeszyty Naukowe WSO, Wrocław, 35-47.

- Bąk O. (2001). Kilka uwag o Skali Inteligencji Wechslera w kontekście diagnozowania upośledzenia umysłowego u dorosłych. Psychiatria Polska, 4, 635-646.

- Bąk O. (2001). The proposal of a modification of the semantic differential in research on the stereotype of the mentally ill. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 2, 75-88. (angielska wersja pracy z roku 2000)

- Bąk O. (2000). Propozycja modyfikacji metody badawczej typu dyferencjał semantyczny w badaniu stereotypu chorego psychicznie. Psychiatria Polska, 5, 795-810.

- Chładzińska-Kiejna S., Bąk O., Kiejna A., (1998). Zastosowanie Uniwersalnej Subiektywnej Skali Oceny Jakości Życia (USQOLS) w ocenie kosztów leczenia neuroleptykami nowej generacji. Farmakoekonomika, 1, 7-11.

- Bąk O. (1997). Religijny bunt młodzieży - kilka empirycznych ustaleń. Przegląd Religioznawczy, 2, 184, 73-84.

- Chładzińska-Kiejna S., Górna R., Bąk O. (1997). Psychoedukacja w zapobieganiu nawrotom schizofrenii. Psychiatria Polska, 31, 5, 595-606.

Rozdziały w monografiach:

- Bąk O. (2016). Effects of the training of psychology students in providing feedback to patients. (In:) M. Wawrzak-Chodaczek, J. Kowal, Kuzio A. (Eds.). Social communication in the real and virtual world, Vol. 2. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 109-123.

- Bąk O. (2013). Udzielanie informacji zwrotnych w diagnozie psychologicznej - doświadczenia zawodowe psychologów praktyków. (w:) M.Straś-Romanowska (red.) Drogi rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Tom Jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w UWr. Prace Psychologiczne LXII, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3546, 437-456.

- Bąk O. (2012). Przecenianie wyników badania psychologicznego przez respondentów – efekt Barnuma. (w:) M. Gamian-Wilk, D. Doliński, B. Zimoń-Dubowik (red.) Przestrzenie manipulacji społecznej w badaniach i w praktyce, 313-329.

- Bąk O. (2010). Wybrane uwarunkowania reakcji pacjenta na otrzymywane wyniki badania psychologicznego. (w:) B. Jacennik (red.) Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Warszawa: VizjaPress&IT, 133-144.

- Bąk O. (2009). Poznawcze, emocjonalne i behawioralne skutki otrzymania informacji zwrotnej o wynikach badania psychologicznego. (w:) K. Janowski, J. Gierus (red.). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne (tom 1). Lublin: Wydawnictwo Drukarnia BEST PRINT s.c., 63-76.

- Bąk O. (2009). Wykorzystanie kwestionariusza „Moje życie w szkole” do pomiaru zachowań agresywnych. (w:) P. Łuczeczko (red.). Przemoc i agresja w szkole. Od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 93-105.

- Bąk O. (2008). Wpływ otrzymanej informacji o własnej agresywności na przekonania o sobie. (w:) B. Zimoń-Dubowik, M. Gamian-Wilk (red.) Oblicza tożsamości: perspektywa interdyscyplinarna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW, 154-169.

- Bąk O. (2002). Agresja zadaniowa – pozytywna agresja? Zeszyty Naukowe WSO im. T. Kościuszki we Wrocławiu.

- Bąk O., Oleszkowicz A (2002). Wpływ doświadczeń zawodowych na percepcję agresji związanej z rolą. Recenzowany raport z badań (WWZ/333/DzS). Materiały wewnętrzne WSOWL we Wrocławiu.

- Bąk O. (2001). Psychologiczne uwarunkowania zachowań o charakterze agresywnym ze strony dowódców wobec żołnierzy służby zasadniczej. Recenzowane opracowanie w ramach programu badawczego (WWZ/333/DzS). Materiały wewnętrzne WSO we Wrocławiu.

- Oleszkowicz A., Bąk O. (1997). Bunt młodzieży - reakcja na kryzys społeczny czy konieczność rozwojowa, (w:) W. Pilecka, W. Czajkowski (red.) Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP, Prace Psychologiczne, 4, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 99-108.

- Bąk O. (1995). Religijność młodzieży a bunt religijny. Droga do wewnętrznej religijności czy ateizmu? (w:) J.Trempała (red.) Rozwijający się człowiek w zmieniającym się świecie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 293-299.

- Oleszkowicz A., Bąk O. (1995). Kryzys w wartościowaniu a tendencja do zachowań agresywnych (w:) M. Dąbek (red.) Perspektywy rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 109-117.

Prace popularno-naukowe:
- Bąk O. (2016). Pochwały i krytyka w wychowaniu. Katecheta, 60, 4, 22-26.

- Bąk O. (2009). Warsztaty na manowcach. Psychologia w Szkole, 2 (22), 49-58.

- Bąk O., Oleszkowicz A. (2008). Powiem ci, co zrobiłeś dobrze. Psychologia w Szkole, 2 (18), 41-49.

- Oleszkowicz A., Bąk O. (2004). Po grudzie do celu. Charaktery, 1, 16-18.

- Bąk O. (1997). Społeczna percepcja osób chorych psychicznie. Służba Zdrowia, 2644-45, 63-64.

- Bąk O. (1996). Aspekty treściowe obrazu własnej choroby - jak je badać? Magazyn Medyczny, 3, Warszawa: Sanmedica, 42-43.


Seminarium magisterskie

Prace mają charakter empiryczny w paradygmacie ilościowym (korelacyjnym lub eksperymentalnym).

Tematyka prac może dotyczyć komunikacji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem informacji zwrotnych, pochwał i krytyki, w kontekście wychowania, edukacji oraz w codziennych relacjach interpersonalnych.

Warte rozważania są  następujące zagadnienia:

- co bardziej motywuje do działania: pochwała czy krytyka

- jakie rodzaje informacji pozytywnych są najbardziej efektywne

- jaka jest rola informacji zwrotnych w motywowaniu do działania, kształtowaniu autonomii, samoskuteczności itp.

- jakie są skutki otrzymywania różnych informacji zwrotnych dla późniejszych relacji między partnerami interakcji

- jakie są związki informacji zwrotnych z funkcjonowaniem w rodzinie, w szkole, w relacjach intymnych, przyjacielskich

Drugim obszarem badawczym są zachowania proekologiczne: ich psychospołeczne uwarunkowania oraz poszukiwanie możliwości psychologicznego wspierania.

Istnieje możliwość realizacji innych projektów badawczych, dotyczących psychologicznego funkcjonowania adolescentów i dorosłych - po uzgodnieniu.