prof. dr hab. Maciej Karwowski

Portret użytkownika m.karwowski
maciej.karwowski@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 20
Zakład Psychologii Twórczości

Kierownik - Zakład Psychologii Twórczości

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 

Potencjalnym magistrantom zainteresowanym pisaniem prac magisterskich pod moim kierunkiem proponuję wspólną realizację badań naukowych w jednym z trzech obszarów moich obecnych zainteresowań naukowych:

Psychologia twórczości

- Nowe metody diagnozowania potencjału twórczego dzieci i młodzieży ze szczególnym akcentem na metody dynamiczne (próbki doświadczeniowe, badania behawioralne, badania dzienniczkowe, studia mikropodłużne);

- Metody interwencyjne wspierania kreatywności dzieci i młodzieży – co działa, co nie i dlaczego? Praca nad nowymi metodami stymulowania kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych i testowanie efektywności nowych programów.

- Empiryczna eksploracja funkcji przekonań na temat własnej kreatywności (creative self-beliefs) -  przede wszystkim poczucia skuteczności w zakresie twórczości, wartościowania twórczości oraz przekonań o stałości lub zmienności twórczości (creative mindsets);

Psychologia edukacji

- funkcjonalne i regulacyjne znaczenie akademickiego obrazu siebie (academic self-concept), w tym proces jego kształtowania się w warunkach szkolnych i rola porównań wewnątrz- i międzyklasowych dla jego rozwoju;

- moderatory siły tzw. „efektu wielkiej ryby w małym stawie”, zwłaszcza znaczenie charakterystyk uczniów oraz oddziaływań nauczyciela redukujących negatywne skutki porównań społecznych w klasie i poza nią;

- „pozytywna psychologia edukacji”, w tym rola poznawczych i pozapoznawczych charakterystyk uczniów i nauczycieli (w tym również relacji nauczyciel-uczeń) dla sukcesów szkolnych uczniów;

Psychometria i metodologia badań 

- zastosowanie teorii odpowiedzi na zadanie testowe (item response theory) do tworzenia testów adaptacyjnych;

- możliwości i ograniczenia adaptacyjnego testowania kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych;

- zastosowanie metod opartych na pomiarze próbek doświadczeniowych (experience sampling method) i dzienniczkowych (diary studies) do analiz zmienności sytuacyjnej funkcjonowania w warunkach zadaniowych i naturalnych;

- metaanaliza jako metoda badań w psychologii – nowe rozwiązania analityczne.

Oczekiwania

Od magistrantów oczekuję przede wszystkim entuzjazmu, chęci uczenia się i gotowości włączenia się w realizowane przeze mnie aktualnie projekty badawcze. Znajomość statystyki (zwłaszcza modelowanie wielopoziomowe, metaanaliza, analizy latentne) byłaby wskazana, lecz nie jest niezbędna. Konieczne jest natomiast sprawne czytanie po angielsku.

Więcej informacji:

www. maciej-karwowski.com

https://scholar.google.pl/citations?user=Pn3vpgQAAAAJ&hl=pl

https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Karwowski2

 


Badania naukowe

Szczegółowe CV na stronie www.maciej-karwowski.pl