dr Magdalena Ślazyk-Sobol

magdalena.slazyk-sobol@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 143

Pokój: 17b
Zakład Psychologii Zarządzania


Kierownik - Studia podyplomowe: Psychologia Zarządzania

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia


Konsultacje w sesji zimowej  odbywać się będą w poniedziałki w godz. 17.15-19.15  w sali 17b.

Serdecznie zapraszam!

 

Prowadzone zajęcia: 

Coaching w organizacji (także zajęcia w jęz. angielskim), problemy życia zawodowego, zajęcia w ramach modułów edukacyjnych oraz specjalizacji: wykład specjalizacyjny dot. współczesnych technik  narzędzi psychologii biznesu, outplacement, systemy ocen okresowych, szkolenia pracowników, radzenie sobie ze stresem, budowanie współpracy w grupach międzynarodowych, prowadzenie treningów grupowych, diagnoza psychologiczna. 

W ramach podyplomowych studiów: Psychologia zarządzania - outplacement, rozmowa oceniająca, patologie organizacyjne, metodologia narzędzi oraz  diagnoza kompetencji Assessment/ Development Center, seminarium dyplomowe. 

 

 


Informacje biograficzne

Pełnione funkcje:

​​​​​​Kierownik Studium Podyplomowego: "Psychologia Zarządzania"

 

Wykładowca, Promotor oraz Ekspert w ramach projektu unijnego: "Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją" / partnerzy PFRON, ZUS (prowadzenie zajęć na studiach dyplomowych, tworzenie modelu kształcenia we współpracy międzynarodowej, prowadzenie seminarium dyplomowego)

 

Kierownik i Założyciel  Pracowni HR, istniejącej w IPs od marca 2018r.

 

Wykształcenie:

  • 2006 - studia na Uniwersytecie w Heidelbergu
  • 2007  - magister psychologii (studia w IPs UWr)
  • 2008 - certyfikat Szkoły Trenerów Biznesu Moderator
  • 2008 - 2012 - studia doktoranckie
  • 2012 - doktorat/ zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii UW

 

WSPÓŁPRACA:

2021-2022 - ekspert w grancie NBCiR „E-ZAWODY - Opracowanie rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem VR pozwalających osobom z niepełnosprawnościami na podniesienie kompetencji zawodowych poprzez realizację prac w przestrzeni wirtualnej”, realizowanego w ramach konkursu "Rzeczy są dla ludzi" realizowany jest projekt zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr 0056/2020

od 2019 (2019, 2020) - Universita di ROMA LUMSA, grant teaching staff exchange (zajęcia w ramach studiów podyplomowych: Human Resource Managment), obecnie badania naukowe w zakresie postaw i zachowań pracowników organziacji non-profit 

2013 - Universitaet Potsdam, teaching staff exchange 

2017-2019 Ekspert w projekcie międzynarodowym projekcie TIME2GROW, Prewencja wypalenia zawodowego, Centrum badawczo-szkoleniowe Dobre Kadry (Polska) Partnerzy: Trendhuis CVBA (Belgia) South–Eastern Finland University of Applied Sciences – Xamk (Finlandia),
Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W300/16

 

Nagrody i granty:

2005 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce

2007 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za szczególne osiągnięcia w nauce

2010/2011 -  dwukrotne stypendium unijne w ramach programu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności uczelni"

2011 - grant wewnętrzny w ramach projektu doktorskiego "Podmiotowe i organizacyjne uwarunkowania zjawiska wypalenia zawodowego"

2014 - grant wewnętrzny UWr "Wypalenie zawodowe w kontekście badań jakościowych"

 

Inne:

2004 - certyfikat języka niemieckiego  ZMP Geothe Institut

2005 - licencja pliota wycieczek zagranicznych

od 2003 - współorganizator  obozów i kolonii  dla dzieci i młodzieży

od 2010 - kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodziezy

2008 - ceryfikat Racjonalno-poznawczej Terapii Zachowania I

od 2011 - członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Organizacji

od 2018 - członek Academy of Occupational Health Psychology

od 2018r. w trakcie ceryfikacji  terapeutycznej (aktualnie poziom zaawansowany) w nurcie Terapii Skoncentrowanych na Rozwiazaniach

 


Badania naukowe

Moje zainteresowania naukowe  dotyczą głównie  psychologii pracy i organizacji oraz zarządzania, przede wszystkim: organizacyjnych i podmiotowych uwarunkowań wypalenia zawodowego, pracoholizmu oraz problematyki  "work life balance". 

Aktualnie zajmuję się badaniem relacji: człowiek - środowisko pracy w obszarze przemysłu u technologii 4.0 a więc badaniem zjawisk, postaw i zachowań organizacyjnych we współczensych, zautomatyzowanych przedsiębiorstwach. 


Seminarium magisterskie

Serdecznie zapraszam do udziału w serminarium magisterskim Studentów zainteresowanych szeroko rozumianym obszarem psychologii pracy i organizacji. 

Otwartość na wymianę myśli i doświadczeń, enztuzjazm badawczy, gotowość do współpracy oraz kompetencje językowe (literatura anglojęzyczna) - mile widziane! 

Zakres zainteresowań naukowych:

- patologie życia organizacyjnego, szczególnie wypalenie zawodowe, pracoholizm oraz zachowania kontrproduktywne 

- działania prewencyjne w zakresie wypalenia zawodowego

- well beeing w organizacjach 

- mindfullness jako źródło zasobów i jego wykorzystanie w pracy zawodowej 

- uwarunkowania efektywności organizacyjnej 

- relacje: pracownik - środowisko pracy, zwłaszcza w obszarze przemysłu i technologii 4.0

- współpraca w zespołach organicznych i nieorganicznych 

- kompetencje liderskie oraz "future skills" na współczesnym rynku pracy

- zaangażowanie organizacyjne

 

Planowany harmonogram działań:

I  semestr – ustalenie tematu i zarysu pracy (opracowanie konspektu pracy wraz z literaturą)

II semestr  -  przygotowanie części teoretycznej a także wstępne  opracowanie
cz. metodologicznej 

III semestr –realizacja badań, analiza wyników oraz interpretacja materiałów empirycznych

IV semestr – oddanie całości pracy magisterskiej