dr Jolanta Kowal

Portret użytkownika j.kowal
jolanta.kowal@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA w okresie ostatnich pięciu lat
 Rodzaj zajęć dydaktycznych na kierunku Psychologii (autorskie programy do prowadzonych zajęć seminaryjnych, wykładów, konwersatorium i ćwiczeń na kierunku psychologia, ze statystyki z metodologią oraz technologii informacyjnej)
 

Wykłady i konwersatoria ze statystyki z metodologią, dla studentów pierwszego i drugiego roku psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego studia stacjonarne i wieczorowe)

Konwersatoria - zaawansowane techniki statytyczne na studiach doktoranckich

Warsztaty - projekty studenckie w zakresie zastosowania psychologii C. G. Junga w badaniach społecznych.

Zajęcia warsztatowe w zakresie metod oceny kompetencji zawodowych kadr mendzerskich (m. in. Assessment Center i metoda Delphi) i kosztów sukcesu zawodowego.

 Seminaria magisterskie
 Zajęcia seminaryjne związane z metodologią badań społeczno-ekonomicznych na kierunku Psychologia (studia stacjonarne Uni. Wroc.)
 Seminaria monograficzne w zakresie metodologii badań psychologicznych, analizy danych ilościowych i jakościowych na czwartym, piątym roku studiów magisterskich i na studiach doktoranckich
 Wykłady i konwersatoria ze statystyki społeczno-ekonomicznej na kierunku Politologia na Uniwersytecie Wrocławskim
 Ćwiczenia z przedmiotu: technologia informacyjna


Informacje biograficzne

Jolanta KOWAL doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 1995), certyfikowany analityki jungowski (International Association for Analytica Psychology, IAAP, Kyoto, 2016, Japonia) jest adiunktem (od 1996) w Instytucie Psychologii. W latach 2004 - 2015 profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" (Prorektor d.s. nauki i rozwoju 2008-2015).

Prowadzi badania w zakresie metodologii, psychologii ekonomicznej i zarządzania, w szczególności w zakresie kapitału ludzkiego, kompetencji, satysfakcji z pracy, etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu i wielokulturowych wpływów psychoanalizy, również w aspekcie gender.

Jest autorką i współautorką ponad 100 recenzowanych prac naukowych, m. in. w Electronic Journal of Information Systems in Emerging Economies, Journal of Global Technology Management, Journal of Business Economic Management Information technology for Development,  Journal of Information Systems management, czy Econometrics. Członek redakcji czasopism naukowych, w tym redaktor statystyczny czasopisma POkish Journal of Applied Psychology, Gospodarka, Rynek, Edukacj Prowadziła wykłady dotyczące  badań własnych w Bułgarii, Czechach, Słowacji, na Cyprze, we Francji, USA i Wielkiej Brytanii.

W ciągu ostatnuch pięciu lat prowadziła także  gościnnie cykle wykładów zagranicą,  m.in.

 • 16-20 kwietnia  2018 r. dr Jolanta Kowal roku przeprowadziła cykl wykładów na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, w Czechach na Wydziale Pedagogicznym, w Katedrze Psychologii oraz w Newton College (najwyżej oceniany prywatny uniwersytet w Czechach w ciągu ostatnich czterech lat) na Wydziale Zarządzania. Dr Jolanta Kowal prezentowała wyniki swoich badań i własne narzędzia badawcze służące do diagnozy kompetencji pracowniczych w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, a w szczególności  jego psycho-społecznym, etycznym i metodologicznym aspektom. Szczególnie miejsce zajęły analizy wpływowu mobbingu na wypalenie zawodowe pracowników wiedzy oraz problematyka metod kulturowej adaptacji i konstrukcji narzędzi badawczych.
 • 8-18 lutego 2017  dr Jolanta Kowal roku przeprowadziła cykl wykładów w State University of New York at New Patlz, Business School oraz w Stevens Institute of Technology at the Innovation University in Hoboken, New Jersey. Tematyka wykładów była poświęcona  psycho-społęcznym i metodologicznym aspektom analityki i statystyki biznesowej
 • w marcu 2013 roku dr Jolanta Kowal przeprowadziła cykl wykłądów na temat psycho-społecznych i etycznych aspektów kompetencji biznesowych i etyki organizacyjnej na Technical University w Koszycach (TUKE) na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Dr Jolanta Kowal prezentowała wyniki swoich badań i własne narzędzia badawcze służące do diagnozy kompetencji pracowniczych w procesie rozwoju kapitału ludzkiego, a w szczególności  jego psycho-społecznym, etycznym i metodologicznym aspektom. Szczególnie miejsce zajęły analizy wpływowu mobbingu na wypalenie zawodowe pracowników wiedzy oraz problematyka metod kulturowej adaptacji i konstrukcji narzędzi badawczych.

Współorganizatorka naukowych konferencji międzynarodowych w Polsce i Niemczech (m.in CMEP, ICTM - akredytowana przez AIS, Polish Chapter), współprzewodnicząca cyklicznych międzynarodowych konferencji ICTM pod auspicjami  The Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev) of The Association of Information Systems (AIS). Prezes Powarzystwa Psychologii Analitycznej(od 2013)  oraz President  of Association of Information Systems, Polish Chapter (od 2016).


Badania naukowe

Jolanta KOWAL doktor nauk ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław, 1995), certyfikowany analityki jungowski (International Association for Analytica Psychology, IAAP, Kyoto, 2016, Japonia) jest adiunktem w Instytucie Psychologii (http://orcid.org/0000-0002-6241-9603; https://papers.ssrn.com/author=1882119https://www.researchgate.net/profile/Jolanta_Kowal2)

Prowadzi badania w zakresie metodologii, psychologii ekonomicznej i zarządzania, w szczególności kompetencji, satysfakcji z pracy, etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu i wielokulturowych wpływów psychoanalizy .

Jest autorką i współautorką ponad 100 recenzowanych prac naukowych, m. in. w Electronic Journal of Information Systems in Emerging Economies, Journal of Global Technology Management, Journal of Business Economic Management Information technology for Development, Econometrics. Prowadziła wykłady dotyczące  badań własnych w Bułgarii, Czechach, Słowacji, na Cyprze, we Francji, USA i Wielkiej Brytanii.

Współorganizatorka naukowych konferencji międzynarodowych w Polsce i Niemczech (m.in CMEP, akredytowana przez AIS, Polish Chapter), współprzewodnicząca cyklicznych międzynarodowych konferencji ICTM pod auspicjami  The Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev) of The Association of Information Systems (AIS). Prezes Powarzystwa Psychologii Analitycznej oraz President Elect of Association of Information Systems, Polish Chapter http://orcid.org/0000-0002-6241-9603; https://papers.ssrn.com/author=1882119https://www.researchgate.net/profile/Jolanta_Kowal2).

Jolanta Kowal, PhD. Of economic sciences (1995, University of Economics, Wroclaw, Poland), certified Jungian analyst (Individual Member of IAAP, since 2016, Kyoto, Japan) is tutor and researcher, Adjunct at the Institute of Psychology at the University of Wrocław, Associate Professor of Management “Edukacja”, Wrocław, Poland (Vice -Rector at the College of Management “Edukacja”, Wrocław, Poland, 2008-2015). She is a member of scientific associations: Association for Information Systems (AIS) and its Polish Chapter PLAIS (President of PLAIS since 2016),  PTPA (Polish Association of Analytical Psychology, President since 2013) accredited by IAAP (International Association of Analytical Psychology in Zurich), and member of  PTS (Polish Statistical Association).She has been the organizer and co-chair of the scientific events concerned with AIS as conferences: ICTM 2012-2016, CMEP 2012-2014, minitrack and panel session of AMCIS 2014-2016, among many others. Jolanta has been the member of scientific committees and reviewer of international journals as Telematics and Informatics, Information technology for Development, Journal of Business Economics and Management, Informatics, of conferences concerned with AIS as: SIGSAND/PLAIS EuroSymposium since 2014, AMCIS since 2010 and HICSS since 2010. Jolanta is a member of editorial boards of two scientific journals (statistical editor): the Polish Journal of Applied Psychology (PJAP) and Gospodarka Rynek Edukacja (GRE). She is associated research editor of Cambridge Scholars Publishing (UK), College of Management “Edukacja” Publishing House  (ICTM Proceedings) and LAMBERT Publishing House (Germany). Her research focuses on methodology, management, competences, job satisfaction, business ethics, ethics of IT professions, corporate social responsibility (CSR), organizational citizenship behaviour (OCB) and multicultural influences of psychoanalysis, also in gender contexts. Jolanta has given lectures concerning her research in Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, France, Great Britain and Slovakia. She authored and co - authored more than 100 peer -reviewed scientific books and papers, published in Journal of Business Economics and Management (JBEM), Journal of Global Information Technology Management (JGITM), Econometrics, Lecture Notes on Business Information Processing (LNBIP, Springer), AMCIS and HICSS proceedings, among many others (http://orcid.org/0000-0002-6241-9603).

 

Scientific certificates and degrees:           

 • PhD. of economic sciences (awarded) Oskar Lange University of Economics in Wrocław, Department of Management and Computer Science, 1995, dissertation title:  "Statistical Methods in market survey research”; Wroclaw, Poland
 • Master of economic sciences (awarded), Department of Management and Computer Science, Faculty of Economic Cybernetics and Computer Science; Specialization: Econometrics and statitistics, Wrocław 1984; Poland

3.     Information concerning employment in scientific institutions:

Assistance. Institute of Psychology, Department of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław,  Poland, November 1990 - October 1996

Adjunct, tutor and researcher, Institute of Psychology, Department of Historical and Pedagogical Sciences, University of Wrocław,  Poland, November  1996 - present

Adjunct, tutor and researcher, Faculty of Computer Science and Quantitative Methods, Faculty of Management, Department of Management, College of management “Edukacja”, Wrocław, Poland, October 1998-2004

Associate Professor. Faculty of Computer Science and Quantitative Methods, Faculty of Management, Department of Management, College of management “Edukacja”, Wrocław, Poland, October 2004-September 2016

Awards:

 

Current project 2016-2017: Departamental Grant at University of Wrocław: Psychological, socio-demographic, methodologcal aspect of economic models of human capital in trasition economies.

 • Jolanta Kowal was awarded by Rector of University of Wrocław, Poland for scientific activity in 2015, and for teaching and organizational activities in years: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2008, 2010, 2012, 2015.
 • Following papers were nominated as the best papers during conferences:
  • Kowal, J., Jasińska-Biliczak, A., (2016). Socio-Demographic Factors of Innovative Capacity of ITPProfessionals in Small Regional Enterprises In Transition Economies, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2016 (EMCIS2016), June 23th – 24th  2016, Krakow, Poland.
  • Kowal, J. & Gurba, A. (2016). Mobbing and Burnout in Emerging Knowledge Economies: An Exploratory Study in Poland, 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences Conference, Proceedings of the IEEE.
  • Kowal, J. & Roztocki, N. (2016). Gender and Job Satisfaction of Information Technology Professionals \in Poland. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences Conference, Proceedings of the IEEE.
  • Honorable mention for her contribution to psychology, commonly with dr Alicja Keplinger  in the field of incentive schemes for the project titled "The Research of Organizational Behaviors in the Group of Supervisors and Subordinates - the Users of Information Technology in Poland" (Motivation and Social Perception 2016, 19th - 21st July 2016, University of Gdańsk, Poland)

 • 2002 scietific project „Saturated regression model in consumer research” was awarded as the best project in 2002 by Committee of Scientific Research of Polish Ministery of Science and Higher Education (KBN).

The most important scientific and International projects

Current project 2016-2017: Departamental Grant at University of Wrocław: Psychological, socio-demographic, methodologcal aspect of economic models of human capital in trasition economies.

Project 1. 200-2002 – kierownik - project leader, chair of the project "Saturated regression model in consumer research"/ Nasycone model regresji w badaniach konsumenckichThe award of a research project No. 1H02D 004 18 financed by KBN entitled "Saturated regression model in consumer research" carried out in the years 2000-2002 idea by copyright J.Kowal (project manager): Review of EUREKA No. 12 (24) / 2002, 2 Science Social, Economic, Legal. 2.4. Organization and Management. Committee for Scientific Research KBN, Warsaw 2002, http://eris.kbn.gov.pl/pub/kbn/eureka/0224/index.html

Project 2. 2006-2008 – PAN project - Polish - Korean research project for 2006-2008 in the framework of an agreement on scientific cooperation between the Polish Academy of Sciences PAN and the Korean Academy of Scientific Organization KOSEF

Project Title: Symbole, archetypy i kultura/ Symbols , archetypes and culture .

Interdisciplinary study concerning analytical psychology of symbols , archetypes and culture in everyday life and economy.

Contract number No. 416/BWZ/PAN/2006.02.23

Project Leader Dr. Krystyna Weglowska - Rzepa ( IPs University of Wrocław )

Co-author and performer: Dr. Jolanta Kowal

The Korean side: Prof. .Kuy Haeng Lee , Woknwang University, Mental Hospital

Institutional Coordinator: PAN AND KOSEF .

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports and articles

Project 3. 2006 - Audyt ofert pracy, zapotrzebowania na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku/ Audit jobs , the demand for skills and training in Lower Silesia

Director Dr.-Ing . Teresa Kupczyk

No project Z/2.02/2.1/5/04

Participation in the project: Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports

Project 4. 2006-2008 - „Regionalne badanie rynku pracy”, dla Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A/ "Regional labor market research " for the Lower Silesian Regional Development Agency. Studies concerning possibility of employment, competencies and situation on labour market.

Director Dr. Dorota Kwiatkowska - Ciotucha .

Project Number Z/2.02/II/2.1/24/05

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports and articles.

Project 5. 2006-2008 - „Rodzic-Pracownik – rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego”/ "Parent - Worker - Professional Development parents during parental leave " performed based on the EQUAL Community Initiative Programme". Studies concerning parents situation on labour market.

NUMBER G0620

Director Dr. Krystyna Weglowska - Rzepa

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports and articles

Project 6. 2009-2011 - „Obserwator rynku pracy regionu jeleniogórsko - legnickiego"/ " Watcher of the labor market region of Jelenia Góra - Legnica " ;

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

The project is implemented under the Operational Programme Human Capital Priority IX .Development of skills and competences in the regions , Measure 9.2 Improving the attractiveness and quality of vocational education . Collaboration with the Lower Silesian Regional Development Agency Wałbrzych. Number ZP/PN/SZP/25/2009 , UDA-POKL.09.02.00-02-032/08 .

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological, technical, qualitative and quantitative analysis, preparation of reports and articles

Project 7. 2009-2011 - "Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji"/ " Labour Market Observatory Lower Silesia and Education " qualitative and quantitative research (methodology, statistical analysis and qualitative data, interpretation of results, preparation of reports) within the project " Observer of the labor market region of Jelenia Góra - Legnica ", co-financed by the European Union under European Social Fund , implemented under Priority IX Human Capital Operational Programme .

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Project 8. 2011 - " Labour Market Observatory Lower Silesia and Education " - Final Report of the task: "Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy - badanie zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności"/ "The situation in the Lower Silesian labor market - study the demand for occupations, qualifications and skills "

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological, technical, qualitative and quantitative analysis, preparation of reports and articles

Project 9. 2010-2012 - Project Title: Wortal KNOWLEDGE TRANSFER

Implementation WROCŁAWSKA FEDERATION COUNCIL OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL ASSOCIATIONS NOT

Partners: University of Technology , University of Environmental and Life Sciences , University of Economics in Wroclaw , Czestochowa University of Education in Wroclaw , Military Institute of Engineering of Joseph Kosacki

Priority VIII Regional human resources

Measure 8.2 Transfer of knowledge

Sub-measure 8.2.1 Support for cooperation between science and business

No agreement POKL.08.02.01-02-005/10-00

Project implementation period from 01-10-2010 to 30-09-2012

The project Fri " Web site Knowledge Transfer " was realized in the period from 01.10.2010 to 30.09.2012 under the Human Capital Operational Programme , sub 8.2.1 Support for cooperation between science and business . The purpose of the action taken was to increase the region's potential for innovation by strengthening the cooperation between the R & D sector and the economy, which would contribute to increasing the competitiveness of companies in the region.

The main objective of the project:

Creation in Lower Silesia internet information sharing between research institutions and businesses in the form of " Vortal Knowledge Transfer " .

Participation in the project Dr. Jolanta Kowal ( IPsUWr )

Performed tasks: drafting of the methodological , technical , qualitative and quantitative analysis , preparation of reports , presentations and articles

Project 10. 2013 - FP7 SMARTSANTANDER / 257992

Dr. Jolanta Kowal - participation in the project: Work on the project SmartSantander: validation of a questionnaire on the system of the so-called " soft control" , to present to the participants of the second experiment ( "application experiment" ) within the project SmartSantander.

CONTRACT AWARD No. 1036/00263/2012 . Department of Electronics and Information Technology - Institute of Telecommunications, Warsaw University of Technology

Symbol of SAP 504/00536/1036/40.000705 504/P/1036/0004/005

Electronics and Information Technology, FP7-ICT -2007- 2, POBICOS, Platform for Opportunistic Behaviour in incompletely Specified, Heterogeneous Object Communities, Collaborative Project: Small or medium -scale focused research project - strep, 223984,

Director Dr. Jaroslaw Domaszewicz 

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_P

Project 11. ICTM 2010-2016 – ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2015 Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w Rozwijających się Gospodarkach, international social project under auspices of AIS (SigGlob),, University of Wrocław, Poland, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Linköping University, Sweden, and The College of Management "Edukacja", Poland

Role – project leader, chair of the project from the Polish side, author and research editor in chief of ICTM Proceedings 2012-2015 (JCR in 2012). Scientific chairman of cyclic conference ICTM.

 

 


Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie, wiodąca tematyka:

1. Metodologia badań psychologicznych, metody konstruowania i adaptacji kulturowej kwestionariuszy w badaniach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych.

2. Psychologia pracy: motywowanie, satysfakcja z pracy, kompetencje zawodowe, etyka organizacyjna i poczucie jakości życia pracowników

3. Psychologia ekonomiczna: uwarunkowania decyzji konsumenckich, psychologiczne aspekty reklamy i badań marketingowych.

Zapraszam do współpracy.

Pozostali pracownicy