dr hab. Małgorzata Sobol-Kwapińska prof. UWr

Portret użytkownika m.sobol-kwapinska
malgorzata.sobol-kwapinska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 16 MD
Zakład Psychologii Osobowości

Kierownik - Zakład Psychologii Osobowości

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejInformacje biograficzne

 Publikacje

ISI Master Journal List

Sobol-Kwapinska, M., Blachnio, A., & Przepiorka, A. (2020). Time of pandemic: Time perspective related to compliance with public health regulations concerning COVID-19 pandemic. Social Science & Medicine.

Sobol-Kwapinska, M., Sobol, M., & Woznica-Niesobska, E. (2020). Parental behavior and child distress and pain during pediatric medical procedures: Systematic review and meta-analysis. Health Psychology. doi: 10.1037/hea0000864

Przepiorka, A., & Sobol-Kwapinska, M. (2020). People with positive time perspective are more grateful and happier. Gratitude mediates the relationship between time perspective and life satisfaction. Journal of Happiness Studies. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00221-z

Przepiorka, A., Jankowski, T., & Sobol-Kwapinska, M. (2020). Is future time perspective multidimensional? The Future Time Perspective Scale in a Polish sample. European Journal of Psychological Assessment.

Sobol-Kwapinska, M., Meisner, M., & Przepiorka, A. (2019). Confronting betrayal experience and time perspective: Linguistic analyses of narrations about Thematic Apperception card. Journal of Constructivist Psychology. https://doi.org/10.1080/10720537.2019.1632760

Sobol-Kwapinska, M., Plotek, W., Mandecki, M., Cybulski, M., Bąbel, P., Kluzik, A., Krystianc, J. (2019). Time perspective as a moderator of a relationship between preoperative pain and acute postoperative. Psychology, Health & Medicine, 24(7), 812-817. doi: 10.1080/13548506.2019.1574359

Marczak, M., Sorokowski, P., & Sobol-Kwapinska, M. (2019). Balanced Time Perspective as a facilitator of immigrants’ psychological adaptation: A study among Ukrainian immigrants in Poland. Transcultural Psychiatry. https://doi.org/10.31234/osf.io/ybprf

Sobol-Kwapinska, M., Jankowski, T., Przepiorka, A., Oinyshi, I. E., Sorokowski, P., & Zimbardo, P. (2018). What is the structure of time? A study on time perspective in the USA, Poland, and Nigeria. Frontiers in Psychology, 1-10. doi: 10.3389/fpsyg.2018.02078

Sobol-Kwapinska, M. Oles, P., & Stoklosa, J. (2018). Voices inside me: The relationship between neuroticism and the tendency to engage in internal dialogue in the context of time
perspective. Journal of Constructivist Psychology, 1-8. doi: 10.1080/10720537.2018.1524318

Przepiorka, A., & Sobol-Kwapinska, M. (2018). Religiosity moderates the relationship between time perspective and life satisfaction. Personality and Individual Differences, 134, 261-267. https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.0a.5.039

Sobol-Kwapinska, M., Plotek, W., Babel, P., Cybulski, M., Kluzik, A., Krystianc, J., & Mandecki, M. (2017). Time perspective as a predictor of acute postsurgical pain and coping with pain following abdominal surgery. European Journal of Pain, 21(4), 635-644.  doi: 10.1002/ejp.967. Epub 2016 Oct 13 

Zaleski, Z., Sobol-Kwapinska, M., Przepiorka, & Meisner, M. (2017).Development and validation of the Dark Future scale. Time & Society, 28(1), 107-123. doi.org/10.1177/0961463X16678257

Sobol-Kwapińska, M., Przepiórka, A., & Zimbardo, P. G. (2016). The structure of time perspective: Age-related differences in Poland. Time & Society, 28(1), 5-32. doi: 10.1177/0961463X16656851

Sobol-Kwapinska, M. (2016). Calm down - it's only neuroticism. Time perspectives as moderators and mediators of the relationship between neuroticism and well-being. Personality and Individual Differences, 94, 64-71.doi: 10.1016/j.paid.2016.01.004

Sobol-Kwapinska, M., & Jankowski, T. (2016). Positive time. Balanced Time Perspective and Positive Orientation. Journal of Happiness Studies, 17(4), 1511-1528. doi: 10.1007/s10902-015-9656-2

Sobol-Kwapinska, M., Jankowski, T., & Przepiorka, A. (2016). What do we gain by adding time perspective to mindfulness? Carpe Diem and mindfulness in a temporal framework. Personality and Individual Differences, 93, 112-117. doi: 10.1016/j.paid.2015.07.046

Przepiorka, A., Sobol-Kwapinska, M., & Jankowski, T. (2016). A polish short version of the Zimbardo Time Perspective Inventory. Personality and Individual Differences, 101, 78-89. doi: 10.1016/j.paid.2016.05.047

Sobol-Kwapinska, M., Babel, P., Plotek, W., & Stelcer, B. (2016). Psychological correlates of acute postsurgical pain: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Pain, 26(10), 1573-1586. doi: 10.1002/ejp.886

Sobol-Kwapinska, M., Przepiorka, A., & Nosal, C. S. (2016). While we wait for life, life passes. The Time Metaphors Questionnaire-Short Form. Journal of General Psychology, 143(3), 215-236. doi: 10.1080/00221309.2016.1200532.

Sobol-Kwapinska, M. (2013). Hedonism, fatalism and 'carpe diem': Profiles of attitudes towards the present time. Time & Society, 22(3), 371-390. doi:10.1177/0961463X13487043

Sobol-Kwapinska, M. (2009). Forms of present time orientation and satisfaction with life in the context of attitudes toward past and future. Social Behavior and Personality, 37(4), 433-440. doi: 10.2224/sbp.2009.37.4.433

Sobol-Kwapinska, M., & Oles, P. K. (2007). On measuring time metaphors. Psychological Reports, 100, 244-246.

European Reference Index for the Humanities

Sobol-Kwapinska, M., & Nosal, C. S. (2009). How does one conceive time? Measurement by means of Time Metaphors Questionnaire. Polish Psychological Bulletin, 40, 1-7.

Sobol, M., & Oleś, P. K. (2002). Orientacja temporalna „carpe diem” a poczucie satysfakcji z życia. [Carpe diem and well-being]. Przegląd Psychologiczny, 45, (3), 331-346.

Monografie

 Sobol-Kwapińska, M. (2008, 2011). KMC – Kwestionariusz „Metafory Czasu”. Podręcznik [KMC – Time Metaphors Questionnaire].  Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Sobol-Kwapińska, M. (2007). Żyć chwilą? Koncentracja na teraźniejszości a poczucie szczęścia [Live in the moment? Present time orientation and well-being]. Lublin: Wydawnictwo KUL

Oleś, P. K., Puchalska-Wasyl, M., & Sobol-Kwapińska, M. (Eds.) (2006). O osobowości praktycznie wszystko [Almost everything about personality]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Pozostałe artykuły i rozdziały w monografiach

Oleś, P. K., Sobol-Kwapińska, M. (2014). Między naturą a kulturą, czyli o rozwoju osobowości. W: M. Święcicka (Red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Warszawa: PARADYGMAT.

Sobol-Kwapińska, M., Płotek, W. (2014). Perspektywa czasowa i odczuwanie bólu. W: L. Szewczyk i A. Kulik (Red.), Problemy psychosomatyki okresu rozwojowego i dorosłości. Lublin: PROKURAT.

Sobol-Kwapińska, M. (2014). Orientacja pozytywna - koncepcje teoretyczne i przegląd badań [Positive orientation - theoretical conceptsand review of research]. Studia Psychologiczne, 52, 1, 77-90.

Oles, P. K., & Sobol-Kwapinska, M. (2013). Towards a dynamic approach to the individual differences - "Though this be madness, yet there is method in it". Psychology Research, 3, 7, 365-369.

Sobol-Kwapińska, M., & Oles, P. K. (2010). Dialogi temporalne: Ja - w trzech wymiarach czasu [Temporal dialogues - I in three time dimensions]. In G. Sędek, & S. Bedyńska (Eds.), Życie na czas. Perspektywy badawcze spostrzegania czasu (pp. 398-420). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobol-Kwapińska, M. (2006). Słodkie cytryny i kwaśne winogrona. Mechanizmy obronne mądrości ludowej i nie tylko [Sweet lemons and sour grapes. Defense mechanisms of folk wisdom]. In P. K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, & M. Sobol-Kwapińska (Eds.), O osobowości praktycznie wszystko [Almost everything about personality] (pp. 36-38). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Sobol-Kwapińska, M. (2006). Sto pytań do... Wywiad z wybranym twórcą teorii osobowości [One hundred questions to... The interview with an author of the selected theory of personality]. In P. K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, & M. Sobol-Kwapińska (Eds.), O osobowości praktycznie wszystko. [Almost everything about personality] (pp. 82-84). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Sobol-Kwapińska, M. (2006). Czwarty wymiar w teoriach osobowości [Fourth dimension into personality theories]. In P. K. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, & M. Sobol-Kwapińska (Eds.), O osobowości praktycznie wszystko[Almost everything about personality] (pp. 99-102). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Sobol-Kwapińska, M. (2005). Konfrontacja z czasem [Confrontation with time]. In E. Chmielnicka-Kuter, & M. Puchalska-Wasyl (Eds.), Polifonia osobowości. Aktualne problemy psychologii narracji (pp. 307-315). Lublin: Wydawnictwo KUL

Sobol-Kwapińska, M. (2003). Jak postrzegamy czas? Pomiar za pomocą kwestionariusza „Metafory Czasu” [How do we perceive time? Measurement by means of „Time Metaphors” Questionnaire]. In W. Otrębski, P. Francuz, & M. Grygielski (Eds.), Studia z psychologii w KUL (pp. 339-356). Lublin: RW KUL

Sobol, M. (2002). Czas uchwycony tu i teraz [Seizing time here and now].Charaktery, 5, 44-45.

Sobol, M. (2002). Metafora jako sposób ekspresji postaw temporalnych [Metaphor as expression of temporal attitudes]. Roczniki Psychologiczne, 5,115-127.

Oleś M., Steuden, S., Klonowski, P., Chmielnicka-Kuter, E., Gajda, T., Puchalska-Wasyl, & M., Sobol-Kwapińska, M. (2002). Metody badania jakości życia i psychospołecznego funkcjonowania chorych z zaburzeniami widzenia [Methods for quality of life and psychosocial functioning of people with change vision assessment]. In P. K. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski (Eds.), Jak świata mniej widzę: Zaburzenia widzenia a jakość życia [Quality of life and change vision] (pp. 45-68). Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL.  

Sobol, M. (2001). „Chwilo trwaj...” [„Stay, moment, stay...”]. Gestalt, 6, 27-29.

Recenzje artykułów dla czasopism:

Personality and Individual Differences
Journal of Personality
Journal of Happiness Studies
Journal of Health Psychology
Psychological Reports
Journal of Individual Differences
Time & Society
Psychologia Jakości Życia
Roczniki Psychologiczne
Current Psychology


Badania naukowe

Aktualnie realizowane granty:

Grant Narodowego Centrum Nauki, Opus 12 "Perspektywa temporalna rodziców a doświadczanie przez dzieci bólu pooperacyjnego i zachowanie dzieci po operacji"  - Kierownik

Grant Narodowego Centrum Nauki, Harmonia 6 "Formy prezentystycznej orientacji temporalnej" - Kierownik

Grant Narodowego Centrum Nauki, Opus 5 "Perspektywa temporalna a doświadczanie bólu pooperacyjnego i strategie radzenia sobie z nim"  - Kierownik

Grant Narodowego Centrum Nauki, Sonata 10 "Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem, w zależności od poziomu ekstrawersji" - Wykonawca

Grant Narodowego Centrum Nauki, Opus 13 "Natura czy wychowanie? Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania perspektywy czasowej" - Wykonawca

Grant Ministerstwa Zdrowia "Lęk dentystyczny jako czynnik ryzyka problematycznego korzystania z Facebooka i stosowania substancji psychoaktywnych" - Kierownik

Grant Ministerstwa Zdrowia "Pomaganie przez klikanie jako forma regulacji emocji a poczucie winy i wstydu u osób nadmiernie zaabsorbowanych Facebookiem" - Wykonawca


Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie: Psychologia czasu.


Cel przedmiotu:

1)      Wprowadzenie w metodologię pracy naukowej

2)      Zaplanowanie projektu badawczego

3)      Wykonanie zaplanowanego projektu badawczego

4)      Napisanie pracy magisterskiejWymagania wstępne:

1)      Zainteresowanie tematyką czasu psychologicznego

2)      Znajomość statystyki na poziomie podstawowym

3)      Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym

4)      Umiejętność korzystania z baz artykułów naukowychSzczegółowa tematyka:

1)      Perspektywa czasowa, czyli tendencja do koncentracji uwagi na przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości i jej konsekwencje w funkcjonowaniu psychologicznym

2)      Nostalgia

3)      Metafory czasu

4)      Wpływ danej kultury na doświadczanie czasu

5)      Postawy wobec czasu a doświadczanie bólu

6)      Carpe Diem i uważność jako formy koncentracji na teraźniejszości

7)      Optymalna postawa wobec czasu, czyli jak traktować czas aby być szczęśliwym człowiekiem

8)      Lęk przed przyszłością

9)      Przebaczenie w kontekście czasu

10)   Wędrówki w czasie, czyli wewnętrzne dialogi z "Ja z przeszłości" i "Ja w przyszłości" Proszę zainteresowanych studentów o przygotowanie listu motywacyjnego, w formie elektronicznej i przesłanie go na adres m.sobol-kwapinska@psychologia.uni.wroc.pl.
W liście tym proszę o podanie następujących informacji:

1)      uzasadnienia motywacji uczestniczenia w seminarium Psychologia czasu

2)      wstępnego pomysłu na projekt badawczy, który dana osoba chciałaby realizować w ramach seminarium Psychologia czasu

3)      poziomu znajomości języka angielskiego i statystyki.