dr hab. prof. UWr. Agnieszka Sorokowska

Portret użytkownika a.sorokowska
agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 119/175

Pokój: 48e/19
Zakład Psychologii Ogólnej

Kierownik - Zakład Psychologii Ogólnej

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Komunikacja niewerbalna

Psychologia społeczna

Psychologia biologiczna: wprowadzenie

Social psychology

Seminarium magisterskie


Informacje biograficzne

Zainteresowania badawcze

Głównym tematem moich badań jest rola zmysłu węchu człowieka w komunikacji interpersonalnej. Interesują mnie również zagadnienia związane z psychologią ewolucyjną, międzykulturową oraz społeczną.


Badania naukowe

Serdecznie zapraszam zainteresowanych studentów do współudziału w realizowanych przeze mnie projektach badawczych!

Kontakt: agnieszka.sorokowska@uwr.edu.pl

Obecnie wraz z grupą współpracowników realizujemy projekty dotyczące:

- neofobii żywieniowej

- pamięci węchowej

- długofalowych efektów ciąży i rodzicielstwa

 


Seminarium magisterskie

Tematem seminarium są zagadnienia związane z psychologią ewolucyjną, międzykulturową oraz społeczną. Ważnym wątkiem moich badań jest wrażliwość zmysłowa (węch, słuch) i rola różnych zmysłów w komunikacji interpersonalnej.

Przykładowe tematy realizowanych przeze mnie obecnie projektów:

- zachowania dotykowe: wyznaczniki kulturowe

- wrażliwość zmysłowa osób głuchych i niewidomych

- wrażliwość smakowa: kontekst osobisty i międzykulturowy

- pamięć węchowa: korelaty i determinanty

- neofobia żywieniowa: korelaty i determinanty

Studenci są zachęcani do realizacji wszelkich własnych projektów badawczych wpisujących się w moje zainteresowania! Chętne osoby mogą również dołączyć do toczących się już obecnie projektów. Wszystkie prace mają charakter empiryczny: większość z nich prowadzona jest w paradygmacie ilościowym (korelacyjnym lub eksperymentalnym).

Plan pracy

a) Semestr pierwszy: celem zajęć jest ustalenie zainteresowań uczestników seminarium i ustalenie indywidualnych tematów pracy magisterskiej. W trakcie tego semestru będziemy również rozwijać Państwa indywidualny warsztat badawczy.

Zaliczenie: Propozycja tematu pracy oraz zebrana literatura (ta przeczytana i ta do przeczytania).

b) Semestr drugi: zdefiniowanie teoretycznych podstaw pracy magisterskiej – wybranie szczegółowego problemu badawczego, przygotowanie planu badania i dalszej pracy; sformułowanie hipotez, dobór narzędzi badawczych.

Zaliczenie: Ostateczny temat pracy, krótkie uzasadnienie wyboru tematu, konspekt i szkic części teoretycznej, opracowane pytania badawcze, plan badania i szkic części metodologicznej.

c) Semestr trzeci: badania – doprecyzowanie problemów badawczych oraz hipotez; przeprowadzenie prac badawczych; dodatkowo na zaliczenie należy przedstawić rozdział teoretyczny i opis metodologii badań.

Zaliczenie: zakończone badania empiryczne, pierwsze wersje rozdziału teoretycznego i opisu metodologii badań.

d) Semestr czwarty: głównym celem jest opracowanie wyników badań i ich interpretacja; studenci przedstawiają całość pracy magisterskiej; planowane są też poprawki pierwszej wersji pracy, analiza błędów i wskazanie wymaganych uzupełnień.