dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

wtorek, 13.15-14.15, p. 38c,

środa, 15.30-16.30, p. 38c.

My office hours in the winter semester of the academic year 2022/2023:

Tuesday, 13.15-14.15, room 38c,

Wednesday, 15.30-16.30, room 38c.

Zajęcia prowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

- Psychologia społeczna - I rok psychologii dziennej,

- Siła woli w badaniach psychologicznych i technikach samodoskonalenia - II rok psychologii dziennej i wieczorowej,

- Projekt studencki badawczy - III rok psychologii dziennej i wieczorowej,

- Seminarium magisterskie -  IV i V rok psychologii wieczorowej,

- Selected topics of psychology.


Informacje biograficzne

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; rola emocji moralnych w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, teatr, koty.

 


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 


Seminarium magisterskie

W latach 2022-2024 pracę magisterską pod moim kierunkiem można pisać w którymś z następujących obszarów tematycznych:

1. orientacje społeczne i poglądy polityczne – ich uwarunkowania i konsekwencje,

2. relacje międzygrupowe i ich wyznaczniki,

3. oceny moralne i emocje moralne,

4. siła woli i samodoskonalenie.

Zapraszam studentów zainteresowanych psychologią społeczną i polityczną (obszary 1 – 3) oraz/lub specyficznym obszarem stosowanej psychologii osobowości (obszar 4).

Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy.

W pierwszym semestrze celem seminarium jest wprowadzenie w proponowaną tematykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej, ukierunkowanie poszukiwań, sformułowanie tematu i zaplanowanie pracy nad jego realizacją. Seminaria początkowo będą miały formę grupową, by następnie przekształcić się indywidualne konsultacje.

Praca w kolejnych semestrach będzie miała charakter indywidualny, a komunikacja między magistrantem i promotorem – przebiegać dwoma kanałami: w godzinach seminarium i mailowo/ na MS Teams.

Warunki zaliczena poszczególnych semestrów:

semestr VII - przegląd literatury, sformułowanie tematu, rozpoczęcie pisania pracy magisterskiej,

semestr VIII - ukończenie części teoretyczno-przeglądowej, sformułowanie hipotez,

semestr IX - przygotowanie i opisanie narzędzi badawczych, rozpoczęcie badań,

semestr X - przedstawienie i interpretacja wyników badań, ukończenie pracy magisterskiej.