dr Jarosław Klebaniuk

Portret użytkownika j.klebaniuk
jaroslaw.klebaniuk@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 155

Pokój: 38c
Zakład Psychologii Osobowości


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

poniedziałek, 14.15-15.15, MS Teams,

piątek, 17.00 -18.00, MS Teams (od 17 kwietnia 2023).

My office hours in the summer semester of the academic year 2022/2023:

Monday, 14.15-15.15, MS Teams,

Friday, 17.00-18.00, MS Teams (from the 17th April 2023).

Zajęcia prowadzone w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

- Projekt studencki badawczy - III rok psychologii dziennej i wieczorowej,

- Seminarium magisterskie -  IV i V rok psychologii wieczorowej,


Informacje biograficzne

Zainteresowania naukowe: uwarunkowania postaw wobec nierówności społecznych; psychologia relacji międzygrupowych; rola emocji moralnych w kształtowaniu postaw.

Zainteresowania pozanaukowe: literatura piękna, teatr, koty.

 


Badania naukowe

Badanie uwarunkowań i konsekwencji poglądów i orientacji politycznych, w tym orientacji na dominację społeczną i prawicowego autorytaryzmu. 


Seminarium magisterskie

W latach 2022-2024 pracę magisterską pod moim kierunkiem można pisać w którymś z następujących obszarów tematycznych:

1. orientacje społeczne i poglądy polityczne – ich uwarunkowania i konsekwencje,

2. relacje międzygrupowe i ich wyznaczniki,

3. oceny moralne i emocje moralne,

4. siła woli i samodoskonalenie.

Zapraszam studentów zainteresowanych psychologią społeczną i polityczną (obszary 1 – 3) oraz/lub specyficznym obszarem stosowanej psychologii osobowości (obszar 4).

Praca magisterska powinna mieć charakter empiryczny, a prowadzone badania – charakter ilościowy.

W pierwszym semestrze celem seminarium jest wprowadzenie w proponowaną tematykę, rozbudzenie ciekawości poznawczej, ukierunkowanie poszukiwań, sformułowanie tematu i zaplanowanie pracy nad jego realizacją. Seminaria początkowo będą miały formę grupową, by następnie przekształcić się indywidualne konsultacje.

Praca w kolejnych semestrach będzie miała charakter indywidualny, a komunikacja między magistrantem i promotorem – przebiegać dwoma kanałami: w godzinach seminarium i mailowo/ na MS Teams.

Warunki zaliczena poszczególnych semestrów:

semestr VII - przegląd literatury, sformułowanie tematu, rozpoczęcie pisania pracy magisterskiej,

semestr VIII - ukończenie części teoretyczno-przeglądowej, sformułowanie hipotez,

semestr IX - przygotowanie i opisanie narzędzi badawczych, rozpoczęcie badań,

semestr X - przedstawienie i interpretacja wyników badań, ukończenie pracy magisterskiej.