dr hab. Ryszard Poprawa

Portret użytkownika r.poprawa
ryszard.poprawa@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 121

Pokój: 15
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Kierownik - Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Tematy prowadzonych zajęć dydaktycznych:
* Seminarium doktoranckie

* Seminarium magisterskie

* Psychologiczne zagadnienia zachowań nałogowych (konwersatorium)
* Psychologia radzenia sobie ze stresem (wykład autorski)


Informacje biograficzne

PRACA ZAWODOWA i UKOŃCZONE SZKOLENIA:
od 1978 do 1982 studia magisterskie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego
od 1982 do 1984 mł. asystent - Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej we Wrocławiu
od 1983 do 1984 prowadzenie 'Punktu Poradnictwa Psychologicznego' dla
podchorążych i kadetów WSOWInż we Wrocławiu
od 11.1984 do 02.1992r. asystent - Uniwersytet Wrocławski Instytut
Psychologii
od 01.1987 do 12.1990r. psycholog w Zespole Opieki Zdrowotnej
Wrocław-Fabryczna
1989r. - ukończenie Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii
Zdrowia w Warszawie
od 1990 do 1992r. ukończenie cyklu warsztatów 'Praca nad zmianą zachowań
(trening asertywności)' i staż pod kier. Marii Król-Fijewskiej w Instytucie
Psychologii Zdrowia w Warszawie
1992r. obrona pracy doktorskiej pt. 'Radzenie sobie z problemami życiowymi a
używanie i nadużywanie alkoholu przez młodzież w okresie późnego dorastania' pod
kier. prof.dr hab. Mariana Kulczyckiego.
od 1993r. adiunkt - Uniwersytet Wrocławski Instytut Psychologii
od 1992r. współpraca i prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach studiów
podyplomowych 'Szkoła Kontaktów Interpersonalnych' w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego
od 1993r. prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach studiów podyplomowych
'Psychologia Zarządzania' w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
od 1993 do 2002r. prowadzenie treningów asertywności, kompetencji
społecznych oraz warsztatów radzenia sobie ze stresem dla wielu firm i
instytucji, m.in. Pełnomocnika Wojewody Wrocławskiego d/s Uzależnień, PMC we
Wrocławiu, MCKK w Lubinie i wielu innych
maj 1996r. staż w Psychologicky Ustav filozoficke fakulty Masarykovy
Univerzity, Brno
od 1998 do 2002r. realizacja autorskiego programu
terapeutyczno-profilaktycznego 'Trening asertywnego radzenia sobie z problemami
wynikającymi z uzależnienia i współuzależnienia' dla Wydziału Zdrowia Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu
2000 - 2003 współpraca z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego i
prowadzenie wykładów i warsztatów oraz prac dyplomowych w ramach studiów
podyplomowych „Psychologiczne wspieranie kompetencji wychowawcy”
od 10.2002r. do 09.2011 wykładowca w Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego
w Lubinie

od 2011r. prowadzenie wykładów i warsztatów w ramach studiów podyplomowych
"Biblioterapia" w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

05.12.2016 r. uzyskanie stopnia doktora habilitowanego decyzją Rady Instytutu Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu

NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:

Nagrody za pracę naukową:
1993 Indywidualna nagroda Rektora U.Wr. - za wyróżnijącą pracę doktorską.
1993 nagroda III stopnia przyznana w I Ogólnopolskim Konkursie na pracę
Naukową z Zakresu Psychoprofilaktyki Fundacji „Masz Szansę” w Lublinie.

2016 zespołowa nagroda Rektora UWr za prace naukową (habilitacja)

Nagrody Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne w roku: 1988, 1990,
1993 i 2008.

Wykłady

Czy korzystanie z internetu może uzależniać? (video: Z. Garncarek)

 


Badania naukowe

OBSZARY BADAŃ:

I. Psychologiczne uwarunkowania zaangażowania w używanie alkoholu (picia ryzykownego, szkodliwego i uzależniania).

II. Psychologiczne uwarunkowania problemowego, nałogowego wykorzystywania Internetu.

III. Podmiotowe zasoby radzenia sobie ze stresem, szczęścia i zdrowia człowieka.

IV. Psychospołeczne uwarunkowania i korzyści z zachowania umiaru w piciu alkoholu i abstynecji

AKTUALNE PROJEKTY BADAWCZE:

1.      Znaczenie umiaru w piciu alkoholu dla zdrowia, szczęścia i dobrego przystosowania jednostki. Analiza psychologiczna (badania statutowe IPs UWr)

2. Impulsywność jako predyktor eksternalizowanych problemów i zaburzeń oraz powodzenia terapii i resocjalizacji ​(zgłoszony projekt badań statutowych IPs UWr na lata 2017-2019)

3. Samoakceptacja a oczekiwania efektów i nasilenie symptomów problemowego używania internetu. Badania nad kompensacyjnym modelem problemowego używania internetu (zgłoszony projekt badań statutowych IPs UWr na 2017-2018)

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE:

Autoreferat, recenzje dobrobku i uchwałę o nadaniu stopnia można znaleźć na stronie Instytutu Psychologii UAM: http://psychologia.amu.edu.pl/4365-2/awanse-naukowe/ lub CK: http://www.ck.gov.pl/promotion/id/6553/type/l.html

WYBRANE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:

Poprawa, R. (2015). „Skazani” na problemy. W poszukiwaniu osobowościowych uwarunkowań angażowania się mężczyzn w picie alkoholu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (ss.360) doi: 10.7366/9788373837898 http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2522​

Poprawa, R. (2016). Polska adaptacja UPPS-P Skali Impulsywnego Zachowania oraz jej znaczenie w predykcji wybranych eksternalizowanych problemów i zaburzeń. Przegląd Psychologiczny, 59(1), 95-116.

Poprawa, R. (2015). A subjective assessment of the short-term effects of alcohol consumption. Preliminary studies on the Polish language adaptation of ‘‘The Biphasic Alcohol Effects Scale’’ Alcoholism and Drug Addiction, 28(1), 1-21, doi:10.1016/j.alkona.2015.03.003

Poprawa, R. (2014). Znaczenie impulsywności dla stopnia zaangażowania młodych mężczyzn w picie alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 27(1), 31-54, doi:10.1016/S0867-4361(14)70003-3.

Poprawa, R. (2013). Pić czy nie pić na drodze do szczęścia? W: M.M.Straś-Romanowska (red.), Drogi rozwoju psychologii w Uniwersytecie Wrocławskim. Tom jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim. Prace Psychologiczne 57 (s.293–310). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. https://docplayer.pl/18020326-Drogi-rozwoju-psychologii-wroc3awskiej.html

Poprawa, R.(2013). Znaczenie cech temperamentu dla zaangażowania młodzieży w używanie alkoholu. Psychologia Rozwojowa, 18(3), 51-73, http://www.ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/3950/3895.

Poprawa, R. (2013). Pomiar stopnia zaangażowania w używanie alkoholu. Badania właściwości psychometrycznych Skali Używania Alkoholu. W:  J.Chodkiewicz, K.Gąsior (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii alkoholizmu (s.13–41). Warszawa: Difin. https://www.academia.edu/5383730/Poprawa_R._Skala_U%C5%BCywania_Alkoholu

Poprawa, R.(2012). Problematyczne używanie internetu – symptomy i metoda diagnozy. Badania wśród dorastającej młodzieży. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 57-82. https://www.researchgate.net/profile/Ryszard-Poprawa/publication/255686453_The_Problematic_Internet_Use_-_Symptoms_and_diagnostic_method_The_study_with_teenagers_sample/links/00b495202aafb3c22a000000/The-Problematic-Internet-Use-Symptoms-and-diagnostic-method-The-study-with-teenagers-sample.pdf 

Poprawa, R. (2012). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia. Polska adaptacja The Oxford Happiness Questionnaire. Psychologia Jakości Życia, 11(1), 37-56. https://www.researchgate.net/publication/349554076_OKSFORDZKI_KWESTIONARIUSZ_SZCZESCIA_POLSKA_ADAPTACJA_THE_OXFORD_HAPPINESS_QUESTIONNAIRE 

Poprawa, R. (2011). Problematyczne używanie Internetu – nowe wyzwanie dla psychologii zdrowia. W: M.Górnik-Durose, J.Mateusiak (red.), Psychologia zdrowia - konteksty i pogranicza (s.215–243). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Poprawa/publications .

Poprawa, R. (2011). Test problematycznego używania Internetu. Adaptacja i ocena psychometryczna Internet Addiction Test K.Young. Przegląd Psychologiczny, 54(2), 193-216 http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/2.54.2011_art.5.pdf.

Poprawa, R. (2011). Style radzenia sobie a ryzyko problemów alkoholowych wśród dorastającej młodzieży. Przegląd Psychologiczny, 54(1), 65-84 http://www.kul.pl/files/714/nowy_folder/1.54.2011_art.4.pdf.

Poprawa, R. (2010). Alkoholizm jako choroba, w pół wieku po Jellinku. W: K.Gąsior, J.Chodkiewicz (red.), Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna (s.142-159). Kielce: JEDNOŚĆ. Dostęp: https://www.researchgate.net/publication/316215913_Alkoholizm_jako_choroba_w_pol_wieku_po_Jellinku

Poprawa, R. (2010). Zasoby szczęścia a motywacja picia i ryzyko problemów alkoholowych wśród studentów. Alkoholizm i Narkomania, 23(1), 27-49, http://ain.ipin.edu.pl/aktualne/2010/1/t23n1_2.pdf.

Poprawa, R. (2009). Proaktywność jako zasób trzeźwego życia. Polskie Forum Psychologiczne, 2009, 14(1), 46-62,http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/999

Poprawa, R. (2009). Oczekiwania efektów korzystania z Internetu a problematyczne jego używanie. Psychologia Jakości Życia, 8(1), 21-44, https://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Poprawa/publications.

Poprawa, R. (2008). Samoocena jako miara podmiotowych zasobów radzenia sobie i szczęścia człowieka. W: I.Heszen, J.Życińska (red.), Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji (s. 103–121). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. Dostęp: https://www.researchgate.net/publication/312071415_Samoocena_jako_miara_podmiotowych_zasobow_radzenia_sobie_i_szczescia_czlowieka

Poprawa, R. (2006). Postawa nauczycieli wobec asertywnych zachowań uczniów w sytuacji wyrażania krytyki. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania,16, 149-165.

Poprawa, R. (2004). Zachowania asertywne – czy to sposób na stres? W: J.Szopa, M.Harciarek (red.), Stres i jego modelowanie (ss.31–49). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Makowska, H., Poprawa, R. (2001). Radzenie sobie ze stresem w procesie budowania zdrowia. W: G.Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s.71–102). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wyd. drugie).

Poprawa, R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G.Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s.103–141). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (wyd. drugie zmienione i poprawione).

Poprawa R. (2000). Psychospołeczne uwarunkowania używania i nadużywania alkoholu przez dorastających. W: R.Poprawa (red.), Psychologiczna analiza wybranych problemów funkcjonowania społecznego młodzieży (s.89-115). Prace Psychologiczne, t.51. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poprawa, R. (1998). Jak rozumieć asertywność? Zarys behawioralno – kognitywno - fenomenologicznej koncepcji asertywności. Przegląd Psychologiczny, 41, 3/4, 217-238.

LICZNIK MOICH RECENZJI:

Psychologia-Etologia-Genetyka, 2006, 2014 (2 recenzje)

Polish Journal of Applied Psychology, 2006, 2014 (2 recenzje)

Psychologia Jakości Życia, 2009 (1 recenzja)

Psychologia Rozwojowa, 2012 (1 recenzja)

Alkoholizm i Narkomania (Alcoholism and Drug Addiction), 2013, 2014 (2 recenzje)

Polskie Forum Psychologiczne, 2015 (1 recenzja)

Postępy Psychiatrii i Neurologii (Advances in Psychiatry and Neurology), 2015, 2016 (2 recenzje)

Psychiatry Research, 2017 (1 recenzja)

Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2017 (2 recenzja)

Studia Psychologiczne, 2017 (1 recenzja)

"Jakość życia w refleksji psychologicznej" (2017) pod red. Bogny Bartosz, Elżbiety Dryll, Jarosława Klebaniuka (2 recenzje)


Seminarium magisterskie

Wiodące obszary badań do prac magisterskich:

 

 Uzależnienie od substancji psychoaktywnych (głównie alkoholu) - uwarunkowania, mechanizmy, terapia i skutki. Znaczenie zmiennych osobowościowych w ryzyku uzależnień.

Osobowościowe predyktory eksternalizacji problemów i zaburzeń oraz ich znaczenie dla powodzenia terapii i resocjalizacji.

​Czynniki i mechanizmy ochronne przed ryzykiem zachowań nałogowych (co sprzyja cnocie trzeźwości i umiejętności zachowania umiaru)

Funkcjonowanie psychiczne, zdrowotne i społeczne osób z najbliższego otoczenia społecznego uzależnionych.

Zachowania nałogowe lub uzależnienia czynnościowe (addictive behaviours): problemowe używanie internetu (uzależnienie od Internetu), zakupoholizm (kompulsywne kupowanie), jedzenioholizm (kompulsywne obżeranie się), hazard i in. - diagnoza, etiologia, psychologiczne mechanizmy, terapia.

Psychospołeczne uwarunkowania oraz korzyści z zachowania umiaru w piciu alkoholu i/lub całkowitej abstynencji

Stres (problemy życiowe, sytuacje trudne, choroba) i radzenie sobie z nim - uwarunkowania, przebieg, skutki.

Zasoby radzenia sobie, odporności (resilience), potencjały zdrowia i szczęścia człowieka – ich psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje.

Asertywność – uwarunkowania i funkcje.

Badania nad polską adaptacja i walidacją narzędzi psychometrycznych.

Znaczenie zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych dla zdrowia i szczęścia oraz zaburzeń i problemów.

 

 Zapisy na seminarium mgr 

List motywacyjny wysłany mailowo na mój adres: ryszard.poprawa@uwr.edu.pl oraz po otrzymaniu listu, umówiona w określonym terminie, rozmowa kwalifikacyjna na MSTeams (lub w kontakcie stacjonarnym - po pandemii). 

Limit miejsc: 8 osób

Serdecznie zapraszam studentów zainteresowanych powyżej zakreślonymi obszarami badań.


Wymagania dla magistrantów

i plan pracy na seminarium magisterskim

Seminaria odbywają się regularnie, co tydzień, wg planu. W pierwszym semestrze są spotkania grupowe, w drugim indywidualne. Na konsultacje indywidualne obowiązują zapisy w Internecie.

- Semestr VII:                                                                                              

1)  Zapoznanie się planem przebiegu seminarium i z formalnymi wymaganiami pracy mgr;         

2)  Poszukiwanie problemu badawczego (analiza tematów promotorskich, obserwacja otaczającej rzeczywistości w poszukiwaniu problemów badawczych, studiowanie literatury pod kątem sformułowania problemów badawczych);                                              

3)  Sformułowanie problemu i pytań badawczych oraz tematu pracy; studia literatury pod kątem tematu pracy i sformułowania hipotez oraz/lub planu badań;                                 

4) Ustna prezentacja tematu i problemów oraz ich uzasadnienie (wykazanie się wiedzą teoretyczną z podjętego obszaru badawczego, wstępne zarysowanie hipotez i planu badań) oraz udział w dyskusji dotyczącej tematu i problemów badawczych - na zaliczenie.                                                                                                    

- Semestr VIII:                                                                                                        

1) Praca nad częścią teoretyczną (dalsze studia literatury), konsultacje problemów teoretycznych i metodologicznych oraz ustna prezentacja i dyskusja efektów studiów na seminarium;                       

2) Dookreślenie hipotez i metodologii badań (szczegółowy plan badań, ostateczny dobór metod i/lub ich opracowanie);                                                                                  

3) Przeprowadzenie badań pilotażowych lub w przypadku narzędzi nowych, oryginalnych lub adaptowanych – przeprowadzenie badań rzetelności i analiza wyników;                              

4) Opracowanie konspektu pracy mgr (w wersji elektronicznej) na zaliczenie. Konspekt opracowany zgodny ze strukturą i standardami pisania pracy mgr.(patrz: Styrkowiec, 2018) zawierający: 1) stronę tytułową, 2) spis treści (kompletny), 3) wprowadzenie (zawiera krótkie uzasadnienie pojęcia tematu), 3) przegląd literatury (zarys lub co najmniej plan podrozdziałów), 4) określenie celu badań i sformułowanie pytań problemowych, 5) hipotezy (oczekiwane rezultaty i zarys teoretyczny relacji między badanymi zmiennymi), 6) metodologia badań (określenie modelu metodologicznego, planowana organizacja badań i ich przebieg oraz planowane metody pomiaru zmiennych) 7) bibliografia (prac przestudiowanych i planowanych do przestudiowania).                               

Termin przesłania konspektu co najmniej 2 tygodnie przed ostatnim seminarium w semestrze.

                                                                                             

- Semestr IX:                                                                                               

1) Przeprowadzenie badań właściwych oraz opracowanie ich wyników, przeprowadzenie analiz statystycznych (opis i wnioskowanie). W przypadku narzędzi nowych, oryginalnych lub adaptowanych – przeprowadzenie badań walidacyjnych  (analiza trafności). Ustna prezentacja i dyskusja wyników na seminarium.                                                                    

2) Ostateczna weryfikacja i zatwierdzenie tematu pracy mgr;

3) Przedstawienie w wersji elektronicznej na zaliczenie zarysu pracy mgr, zgodny ze strukturą i standardami pisania pracy mgr. (patrz: Francuz, Mackiewicz, 2005; Styrkowiec, 2018) zawierającego: 1) stronę tytułową, 2) wprowadzenie (wstęp), 3) przegląd literatury (pełny, z podziałem na podrozdziały), 4) cel badań, pytania problemowe i hipotezy (jasne sformułowanie celu, pytań problemowych i hipotez, czyli oczekiwanych rezultatów oraz prezentacja modelu teoretycznego relacji między badanymi zmiennymi), 6) metodologię badań (określenie modelu metodologicznego, omówienie organizacji i przebiegu badań, metod pomiaru zmiennych, metod analizy statystycznej) 7) wyniki badań (rezultaty) (wstępny zarys, plan prezentacji wyników), 8) bibliografię (spis literatury); 9) aneks (planowany) (patrz poniżej: Schemat pracy mgr).             

Termin przesłania pierwszej wersji pracy mgr co najmniej 1 tydzień przed ostatnim seminarium w semestrze.                                                                                                         

                                                                                             

- Semestr X:                                                                                                 

1) Zakończenie analiz (statystycznych) i opisywania ostatecznych wyników;                  

2) Redagowanie finalnej wersji pracy mgr i jej przedstawienie w formie elektronicznej do sprawdzenia przez promotora, co najmniej na 4 tygodnie przed planowaną obroną; Nanoszenie poprawek zgodnie z uwagami promotora;                                                    

3) Zaliczenie 10 sem. seminarium na ocenę pozytywną następuje wówczas, gdy otrzymam i ocenię pełną, kompletną elektroniczną wersje pracy (zgodną z poniższym schematem)! Praca może wymagać jeszcze poprawek i uzupełnień po ocenie promotora.                                                           

Schemat pracy mgr:

- Strona tytułowa                                                                                                   

- Spis treści                                                                                                 

- Streszczenie                                                                                              

- Wprowadzenie (Wstęp), w którym musi znaleźć się krótkie uzasadnienie pojęcia tematu (- nie numerujemy)                                                                                              

I. Przegląd literatury (z podziałem na podrozdziały w zależności od poruszanych zagadnień: 1, 1.1., 1,2., 2, 2.1., 2.2., 3…itp,                                                                                                 

II. Problematyka badań własnych (określenie i sformułowanie: a) celu badań, b) pytań problemowych (niekonieczne, kiedy są hipotezy), c) hipotez (oczekiwanych rezultatów), d) model teoretyczny (własna koncepcja) (zawiera opis zakładanych relacji miedzy zmiennymi);                   

III. Metodologia badań: a) ogólne założenia metodologiczne – przyjęta metodologia badań (np. korelacyjno-regresywna, analiz ścieżek, quasi eksperymentalna – różnic międzygrupowych, eksperymentalna, analiz przypadków – jakościowa), b) metody (narzędzia) badań, c) osoby badane, d) organizacja i przebieg badań, e) sposób analizy i prezentacji wyników badań (wskazanie wykorzystanych statystycznych metod analizy i wnioskowania);                                                        

IV. Wyniki (Rezultaty) badań (Opis tekstowy rezultatów, prezentowanych w tabelach i na wykresach, z podziałem na podrozdziały w zależności od prezentowanego zagadnienia. Zaczynamy od ogólnego opisu statystycznego zmiennych a kończymy na opisie wyników analiz weryfikujących hipotezy) Opis rezultatów nie jest ich interpretacją, na to jest miejsce w Dyskusji.

V. Dyskusja (Interpretacja) wyników badań (w kontekście teorii - hipotez i wyników innych badań);                                                                                                         

- Podsumowanie i wnioski końcowe (krytyczna analiza przeprowadzonych badań i osiągniętych rezultatów, wskazania do dalszych badań, wnioski dla teorii i praktyki, zastosowania wyników badań),                                                                                         

- Bibliografia (Literatura cytowana) (wg wymagań APA, patrz: Francuz, Mackiewicz, 2005; Styrkowiec, 2018) (znajdują się w niej kompletne zapisy bibliograficzne artykułów, rozdziałów czy książek, na które powoływano się w pracy);

- Aneks (Załączniki) (niekonieczny, ale mogą i powinny w nim znaleźć np. użyte nowe, oryginalne lub adaptowane narzędzia; większe tabele, mało istotnych wyników; instrukcje do badań; itp.)    

 

Zalecana literatura z obszaru metodologii i zagadnień formalnych związanych z przygotowaniem pracy mgr:                                                                                                 

Bedyńska, S.,  Cypriańska, A. (red.) (2013a). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno spółka z o.o., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.                                                                   

Bedyńska, S.,  Cypriańska, A. (red.) (2013b). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno spółka z o.o., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.                                                                                             

Bedyńska, S.,  Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno spółka z o.o., Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.                                                       

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.                                                                                                      

Francuz P. Mackiewicz R. (2005). Liczby nie wiedzą , skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.                                           

Hornowska, E. (2009). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.                                                                                                         

Stanisz, A. (2007a). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.                                

Stanisz, A. (2007b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2. Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.              

Stanisz, A. (2007b). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft Polska Sp. z o.o.                 

Styrkowiec, P. (2018).  Standardy techniczne i wytyczne formalne pisania pracy magisterskiej dla studentów Instytutu Psychologii UWr. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (maszynopis niepublikowany). Dostepne on-line: http://www.old.psychologia.uni.wroc.pl/sites/default/files/Standardy-pisania-prac-magisterskich-w-Instytucie-Psychologii-UWr-2018%20%281%29.pdf                                                                                                                                                                                                               

Przed obroną:                                                                       

1) Ustalenie terminu egzaminu i składu komisji ok. 40 dni przed planowaną obroną, najwcześniej w połowie maja. Planowanie to odbywa się, jeśli istnieją realne rokowania zakończenia pracy w tych terminach.             

2) Przedstawienie promotorowi elektronicznej, pełnej wersji, gotowej pracy do wstępnej oceny (ok. 4 tygodni przed planowanym terminem obrony). Jeśli ocena będzie pozytywna to otrzymujecie zaliczenie z seminarium (warunek konieczny dopuszczenia do obrony).

3) Rejestracja przez magistrantkę/-ta pracy w APD wraz z wymaganymi dokumentami. Analiza pracy przez system antyplagiatowy wykonana przez promotora (co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony).     

3) Złożenie przez magistrantkę/-ta wydrukowanej pracy, zgodzie z formalnymi wymaganiami, w Dziekanacie (oraz na życzenie przekazanie jednego egzemplarza recenzentowi) (co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony).                                                                    

4) Egzamin magisterski (obejmuje dwa pytania z puli pytań egzaminacyjnych dostępnych na stronie internetowej Instytutu oraz zazwyczaj jednego (czasami dwóch) pytania zadawanego przez recenzenta/-tkę). Egzaminy magisterskie zazwyczaj odbywają się od połowy czerwca do połowy lipca.                 


 

Napisane i obronione pod moim kierunkiem prace magisterskie:

 1.  Bąk Emilia (2004). Rola temperamentu oraz samokontroli w ryzyku uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 2.  Goleń Agnieszka (2004). Rola zasobów osobistych i środowiska pracy w występowaniu zjawiska wypalenia zawodowego. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 3.  Klatka Edyta (2004). Rola samoświadomości i samooceny w ryzyku uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4.  Ławniczak Anna (2004). Proaktywne radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5.  Maj Monika (2004). Styl radzenia sobie ze stresem a płeć psychologiczna. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6.  Napieralska Ewa (2004). Problemy życiowe osób będących w procesie terapii uzależnienia od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 7.  Pankiewicz Anna (2004). Poczucie koherencji, stres a ryzyko uzależniania się od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8.  Podlaska Anna (2004). Podmiotowe zasoby radzenia sobie ze stresem. Próba konstrukcji narzędzia pomiaru. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 9. Gajewska Krzysztofa (2006). Analiza wybranych psychospołecznych czynników ryzyka uzależniania się od alkoholu wśród dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Grzegorczyk Marta (2006) Rola motywacji do studiów psychologicznych w doświadczaniu stresu egzaminacyjnego i radzeniu sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 11. Lisowska Katarzyna (2006). W poszukiwaniu psychologicznych podstaw szczęścia. Badania nad adaptacją Oksfordzkiego Kwestionariusza Szczęścia. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Mikoszek Agnieszka (2006). Rola poczucia koherencji i optymizmu w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 13. Olszewska Magdalena (2006). Analiza roli samooceny w radzeniu sobie ze stresem i zdrowiu człowieka. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 14. Kusztan Agata (2006). Analiza oczekiwań wobec Internetu i ich związku z jego problematycznym wykorzystywaniem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Radomska Katarzyna (2006). Proaktywność jako zasób radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 16. Rutowicz Estera (2006). Analiza wybranych osobowościowych uwarunkowań asertywnego zachowania się. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 17. Ślipek Magdalena (2006). Jak mierzyć asertywność? Próba konstrukcji narzędzia do pomiaru asertywnego sposobu zachowania się. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 18. Wojciechowska Karolina (2006). Analiza różnic międzypłciowych w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Gawłowicz Joanna (2007). Analiza roli rodziny w ryzyku problemów alkoholowych dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 20. Łukasiewicz Iwona (2007). Rola zasobów osobistych w radzeniu sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Raczyńska-Gutkowska Kamila (2007). Zasoby radzenia sobie ze stresem alkoholików w przedchronicznych fazach choroby. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Wójcik Magdalena (2009). Szczęście a motywacja picia alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 23. Kuźniarz Elwira (2010). Moderujące funkcje temperamentu i samooceny podmiotowych zasobów w doświadczaniu stresu egzaminacyjnego i radzeniu sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 24. Buduś Małgorzata (2010). Rola samokontroli w ryzyku używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 25. Jaśkiewicz Joanna (2010). Oczekiwane efekty używania alkoholu a motywacja picia dorastającej młodzieży. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 26. Łakoma Justyna (2010). Osobowościowa twardość a doświadczanie stresu studenckiego i radzenie sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 27. Święch Weronika (2010). Rola oceny własnej skuteczności w doświadczaniu stresu egzaminacyjnego i radzeniu sobie z nim. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 28. Sochal Krzysztof (2010). Wsparcie społeczne a zaangażowanie w korzystanie Internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 29. Nowicki Przemysław (2010). Problematyczne angażowanie się w używanie Internetu w kontekście samooceny zasobów radzenia sobie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 30. Szopa Katarzyna (2010). Stopień zaangażowania dorastających w używanie alkoholu a spostrzegane przez nich picie ich rodziców i rówieśników.Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 31. Gniłka Aleksandra (2010). Badanie znaczenia biblioterapii w procesie rehabilitacji narkomanów osadzonych w zakładzie karnym. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 32. Mielnik Kacper (2010). Intensywny trening fizyczny – między zdrowiem a nałogiem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 33. Cholewiński Błażej (2010). Psychologiczna analiza radzenia sobie z ekstremalnym stresem u żołnierzy, uczestników wojskowych misji pokojowych. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 34. Szymańska Agata (2015). Impulsywność a uzależnienie od środków psychoaktywnych. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 35. Grzybowicz Natalia (2015). Korzyści z umiaru w piciu w kontekście odczuwanego stresu i stylu radzenia sobie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 36. Pawelak Magdalena (2015). Bogactwo psychiczne a oczekiwania efektów korzystania z internetu i jego problemowe używanie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 37. Żurawska Agnieszka (2015). Impulsywność jako cecha różnicująca typy leczących się alkoholików. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 38. Spustek Kamila (2015). Samokontola jako zasób efektywnego radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 39. Ziobro Rafał  (2015). Zasoby szczęścia a ryzyko uzależnienia od internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 40. Morta Angelika (2015). Impulsywność jako predyktor efektywności terapii uzależnienia od alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 41. Wettler Olga (2015). W poszukiwaniu korzyści z picia alkoholu. Analiza wybranych wskaźników bogactwa psychicznego. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 42. Trojnar Marta (2015). Oczekiwania efektów picia alkoholu. Badania nad polską wersją kwestionariuszowego narzędzia pomiaru. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 43. Breguła Sylwia (2015). Analiza wybranych cech osobowości u osób o różnym stopniu zaangażowania w używanie alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 44. Szczygieł Joanna (2015). Samokontrola a ryzyko stresu potraumatycznego u pracowników służb emergencyjnych. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 45. Banaszek Krystian (2018). Samoocena a umiejetność asertywnego zachowania się. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 46. Wojtyło Dominika (2018). Samoakceptacja a ryzyko problemowego używania Internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 47. Kmiecik Karina (2018). Osobowość a styl radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 48. Kopras Małgorzata (2018). Osobowościowe uwarunkowania subiektywnej relacji na alkohol. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 49. Kozak Agnieszka (2018). Impulsywność, dysregulacja emocjonalna a eksternalizacja oraz interenalizacja problemów i zaburzeń. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 50. Lenart, K. (2018). Badania nad polską skróconą wersją Skali Impulsywnego Zachowania UPPS-P. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 51. Chodyńska, K. (2019). Samoakceptacja i satysfakcja z życia dorosłych dzieci alkoholików. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 52. Dworzańska, J. (2020). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a zaangażowanie w używanie alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 53. Kazuła, A. (2020). Osobowościowe determinanty odczuwanego stresu i radzenia sobie z nim wśród młodzieży akademickiej. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 54. Loreth, A. (2020). Temperamentalne uwarunkowania angażowania się studentów w palenie tytoniu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 55. Pawlak, K. (2020). Neurotyczność a motywy i wzorzec zaangażowania młodych kobiet w picie alkoholu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 56. Stępniak, A. (2020). Wybrane środowiskowe i organizacyjne uwarunkowania stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 57. Trofimova K. (2020). Granie w gry internetowe, jako aktywność stwarzająca szczególne ryzyko nałogowego używania internetu. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 58. Perdek A. (2021). Impulsywność a styl radzenia sobie ze stresem. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 59. Józefiak M. (2021). Osobowościowe determinanty używania substancji psychoaktywnych.Badania w Pięcioczynnikowym Modelu Osobowości. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 60. Barański Maciej (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a stres i radzenie sobie. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 61. Jarząbek Tomasz (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych, a zadowolenie z życia seksualnego. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 62. Kolasińska Zuzanna (2021). Temperamentalne uwarunkowania motywacji aktywności fizycznej. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).

 63. Nowakowski Łukasz (2021). Analiza psychologiczna stresu doświadczanego w pracy pilotów statków powietrznychWrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 64. Macyszyn Paulina (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a problemowe angażowanie się w aktywności internetowe. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 65. Niewiński Mariusz (2021). Badania nad polską adaptacją Internet Disorder Scale Pontes’a i Griffiths’a. Wrocław: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 66. Obała Paulina (2021). Analiza wybranych psychologicznych determinant dobrostanu psychicznego i satysfakcji z życia.  Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska).
 67. Russak Laura (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb a wzorce aktywności w internecie. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)
 68. Sobczak Klaudia (2021). Zaspokojenie i frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a ryzyko nawrotu w uzależnieniu od alkoholu. Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego (nieopublikowana praca magisterska)