dr Joanna Piskorz

Portret użytkownika j.piskorz
joanna.piskorz@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 126

Pokój: 36a
Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

 Prowadzone zajęcia w tym roku dydaktycznym:

Laboratorium psychologiczne

Metodologia

Projekt badawczy studencki

 


Informacje biograficzne

W roku 1995 rozpoczęłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończyłam w 2001 roku (pracę magisterską pt."Wpływ rodzaju argumentacji na stopień akceptacji sprzecznych postaw"napisalam pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława J. Paluchowskiego). Roczną przerwę w studiach (1999 – 2000) wykorzystałam na doskonalenie języka niemieckiego i studiowanie wybranych zagadnień z psychologii na Uniwersytecie w Kilonii w Niemczech. W tym okresie podjęłam również współpracę z dr G. Pantaleo, która zaowocowała przeprowadzeniem wspólnych badań związanych z teorią multiple perspectives.
W roku 2001 rozpoczęłam studia doktorskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. 02.07.2008 obroniłam pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława J. Paluchowskiego pt. „Sytuacyjne uwarunkowania poczucia niesprawiedliwości a uczucie zawiści”.
Od roku 2001 rozpoczęłam współpracę z Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a 01.01.2005 rozpoczęłam tam pracę jako wykładowca.
W latach 2003 - 2010 pracowałam również jako psycholog szkolny w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu.

W Instytucie Psychologii UWr pracę rozpoczełam w 2008 roku.
 


Badania naukowe

Obecnie wspólnie z dr Marcinem Czubem oraz grupą współpracujących z nami studentów prowadzimy badania nad eksperymentalną oceną wpływu dystrakcji wywołanej wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości na poziom odczuwanego bólu.

Celem prowadzonych badań jest stworzenie kompleksowego modelu oddziaływania wirtualnej rzeczywistości na percepcję bólu. W ramach projektu prowadzanych jest szereg badań eksperymentalnych oraz klinicznych mających na celu zbadanie związku ucieleśnienia wirtualnego ciała, kontroli nad bólem oraz poziomu dystrakcji z intensywnością odczuwanego bólu.

Prowadzimy również badania nad zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości w walce z bólem chronicznym. Przeprowadzane przez nas badania opierają się na wybranych psychologicznych metodach walki z bólem, czyli na relaksacyjnym oddechu połączonym z wizualizacją bólu. Wirtualna rzeczywistość jest wykorzystywana jako czynnik potencjalnie facylitujący proces wizualizacji. 


Seminarium magisterskie

Osobom zainteresowanym pisaniem pracy magisterskiej pod moim kierunkiem proponuję realizację badań naukowych w obszarze psychologicznych aspektów wirtualnej rzeczywistości. Badania będą się koncertować wokół wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w terapii bólu i  edukacji,  a także jako narzędzia wykorzystywanego do badań z innych obszarów psychologii. Przeprowadzane badania będą miały charakter przede wszystkim eksperymentalny.  

Przykładowe zagadnienia szczegółowe:

  • wykorzystania wirtualnej rzeczywistości jako skutecznej metody odwracania uwagi od bodźców bólowych – np. porównanie różnych środowisk wirtualnych
  • wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w procesie wizualizacji oraz relaksacji
  • wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości we wspomaganiu procesu uczenia się
  • wpływ ucieleśnienia w wirtualnej rzeczywistości wybranych awatarów na procesy poznawcze, emocjonalne czy funkcjonowanie społeczne

Zachęcam również studentów do realizowania wszelkich własnych projektów badawczych wpisujących się w obszar moich zainteresowań.

Zapisy na seminarium magisterskie odbywają się na podstawie zgłoszeń zawierających: wskazanie obszaru zainteresowań badawczych;  podanie tematu projektu badawczego (na III roku) wraz z uzyskaną oceną oraz krotki opis dotyczący aktywności studenckiej i pozaakademickiej, która zdaniem kandydata/kandydatki może być istotna dla rozpatrzenia kandydatury na seminarium (np. koła naukowe, drugi kierunek studiów, aktywność społeczna).

Proszę je wysyłać między 15.06 (od godz. 10.00)  a 19.06  na adres joanna.piskorz@uwr.edu.pl. Uwaga - wcześniejsze (przed 15.06), ani późniejsze (po 19.06) zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 

pozdrawiam

Joanna Piskorz